Tampilkan postingan dengan label LAPORAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label LAPORAN. Tampilkan semua postingan

MAKALAH tasawuf "mahabbah"


hallo sobat blogger... sekarang ane coba tuk posting makalah ilmu, nahhh makah ini adalah request dari temen ane namanya icha ...ok dah biar gak lama2 nunggunya biar q posting aja :-) keep blogging masbro :-D

 

makalah ilmu tasawuf "mahabbah"

Bab I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Wacana mahabbatullah dalam dunia tasawuf dipopularkan oleh seorang wanita suci yang menjadi kekasih Allah (Waliyyullah), Rabiah al-Adawiyyah. Tampilnya Rabiah dalam sejarah tasawuf Islam, memberikan cinta tersendiri dalam menyetarakan gender pada dataran spiritual Islam.Bahkan dengan kemampuannya dalam menempuh perjuangan ‘melawan diri sendiri’ dan seterusnya tenggelam dalam ‘telaga cinta Ilahi’, dinilai oleh kalangan sufi telah melampau seratus darjat orang-orang soleh dari kalangan laki-laki.
Rabiah al-Adawiyyah termasyhur kerana pengalaman spiritualnya, iaitu mahabah atau penyerahan diri total kepada Allah s.w.t. Pengalaman ini diperolehnya bukan melalui guru, melainkan melalui pengalamannya sendiri. Jika sebelumnya Hasan al-Basri, ahli hadis dan fikh, telah merintis kehidupan zuhud berdasarkan rasa takut dan harapan, makan Rabiah melengkapinya dengan cinta kepada Tuhan. Cintanya kepada Allah s.w.t telah memenuhi seluruh jiwa raganya; tidak menyisakan tempat di hatinya untuk mencintai sesuatu selain Allah s.w.t. Baginya, dorongan mahabah berasal dari dirinya sendiri dan juga kerana hak Allah s.w.t untuk dipuja dan dicintai. Puncak pertemuan mahabah antara hamba dan cinta kasih Allah s.w.t yang menjadi akhir keinginan Rabiah.
Rabiah yang berparas cantik, memiliki suara merdu, dan pandai menari ini ditugaskan oleh tuannya sebagai penghibur. Setelah belasan tahun menjadi penghibur, suatu hari ketika bernyanyi, Rabiah merasakan kedekatannya dengan Allah s.w.t yang seolah-olah memanggilnya. Sejak itu, ia menolak semua perintah tuannya untuk bernyanyi dan menari sehingga tuannya marah, bahkan menyeksanya. Namun, Rabiah tetap berdoa kepada Allah sw.t. Rabiah pun dijual kepada seorang sufi yang kemudian mengajaknya menikah. Rabiah menolaknya kerana kecintaannya yang tinggi pada Allah s.w.t. Setelah dibebaskan, Rabiah memutuskan untuk hidup menyendiri.
Cinta Rabiah kepada Allah s.w.t merupakan cinta suci, murni, dan sempurna seperti disenandungkan kepada syair ini: “Aku mencintaimu dengan dua cinta; cinta kerana diriku, dan cinta kerana diri-Mu. Cinta kerana diriku adalah keadaanku yang sentiasa mengingat-Mu yang mengungkapkan tabir, sehingga Engkau kulihat. Baik untuk ini, mahupun untuk itu, pujianku bukanlah bagiku; bagi-Mulah pujian untuk semuanya. Buah hatiku, hanya Engkaulah yang kukasihi, berilah keampunan pembuat dosa yang datang ke hadrat-Mu. Engkaulah harapanku, kebahagiaanku, dan kesenanganku, hatiku enggan mencintai selain Engkau.Rabiah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Kerana itu, ia memilih hidup zuhud agar bebas daripada segala rintangan dalam perjalanan menuju Tuhan. Dalam pandangannya, kenikmatan duniawi adalah hambatan menuju Tuhan. Dia pernah memanjatkan doa: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada segala perkara yang menyibukkanku sehingga aku tidak sempat menyembah-Mu dan daripada segala rintangan yang merenggangkan hubunganku dengan-Mu.”Perkahwinan baginya adalah rintangan. Dia menerima banyak lamaran untuk bernikah, tetapi menolak semua lamaran itu. Mengenai cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w, dia berkata: “Aku cinta kepada Nabi s.a.w, tetapi cintaku kepada Khalik (Maha Pencipta) memalingkan perhatianku daripada cinta kepada makhluk (segala ciptaan).”Rabiah sang pencinta agung itu, mencintai Tuhan buka kerana naluri kewanitannya. Dia mencintai Tuhan dengan sepenuh jiwanya, ia mencintai zat-Nya, sifat-sifat-Nya. Ia bertafakur, berzikir, juga suntuk memaknai segala sesuatu tentang Kekuasaan dan Kebesaran-Nya, sehingga tidak ada ruang sedikit pun dalam dirinya untuk berfikir selain Dia.Dia merelakan dirinya menjadi ‘gadis abadi’. Dia tidak ingin bernikah bukan lantaran tidak ada yang meminangnya, dia memilih ‘kegadisan abadi’ kerana tidak tertarik dengan kenikmatan hidup duniawi.
B. Pembatasan Masalah
Agar lebih fokus dan lebih evisien dalam pembahasan ini maka kami membatasi permasalahan ini menjadi beberapa sub pokok pembahasan yang meliputi: pengertian mahabah, macam-macam mahabah, berbagai sebab yang mengutamakan rasa cinta Allah Swt. Tokoh sufi mahabah dan ajaranya

C. Perumusan Masalah
Dari uraian yang telah dipaparkan secara sepintas kami dari kelompok 3 dapat menguraikan perumusan masalah sebagai berikut :
a. Apakah yang yang dimaksud mahabah?
b. Ada berpakah macam-macam mahabah?
c. Siapakah tokoh sufi dalam mahabah?

D. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian mahabah
2. Untuk mengetahui macam-macam mahabah
3. Untuk mengetahui siapa tokoh dalam ajaran mahabah

E. Metodologi Penulisan
Dalam pembahasan ilmu tasawuf ini kami kelompok 3 menggunakan metode analisis deskriftif dari sumber – sumber yang kami peroleh

F. Sistematika Penulisan

Makalah ini di buat 3 bab yang masing-masing bab di lengkapi sub – sub bab dengan sistematika sebagai berkut
Bab I : pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,perumusan masalah,pembatasan masalah, tujuan penulisan/pembahasan,metode
penulisan dan sitematika penulisan
Bab II : Pembahasan yang menguraikan penertian mahabah, macam-macam
mahabah, berbagai sebab yang mengutamakan rasa cinta Allah Swt
Tokoh sufi mahabah dan ajaranya
Bab III : penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.Bab II
Pembahasan
Mahabbah
A. Pengertian
Mahabah artinya cinta, hal ini mengandung maksud cinta kepada tuhan lebih luas lagi bahwa mahabah memuat pengeratian yaitu:
a. Memeluk dan mematuhi perintah tuhan dan membenci sikap yang melawan pada tuhan
b. Berserah diri kepada tuhan
c. Menyongsong perasaan di hati dari segala-galanya kecuali dari zat yang dikasihi.

Ayat tentang mahabah dapat dijumpai pada al-quran antara lain sebagai berikut:
Surat al-imran ayat 31:
Artinya
“katakanlah jika kamu (benar-benar) mencintai allah ikutilah aku niscaya allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu’ allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S Al-Imran 31)

Surat al-maidah ayat 54
Artinya
‘allah akan mendatangkan suatu kaum yang allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.
Hadist


Artinya
hamba-ku senantiasa mendekatkan diri pada-k dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta padanya orang yang ku-cintai menjadi telinga, mata dan tangan-Ku.


Dalam ajaran tasawuf mahabah dikaitkan dengan ajaran yang sisampaikan oleh seorang sufi wanita bernama rabiah al-adawiah.
Mahabah adalah paham tasawuf yang menenkankan perasaan cinta kepada tuhan.
Tuhan bukanlah suatu zat yang harus ditakuti, tapi sebaliknya sebagai zat yan harus dicintai dan didekati. Untuk dapat mencintai dan dekat dengan tuhan, maka sekarang harus banyak melakukan peribadatan dan meninggalkan kesenangan duniawi.
Aliran tasawuf mahabbah kedudukannya sejajar dengan aliran-aliran tasawuf lainnya seperti marifat (pengetahuan) al-fana dan al-baqa (kehancuran dan ketetapan) dan al-ittihad (persatuan). Ittihad dapat berbentuk al-qulul (pengambilan tempat) ataupun al-wujud (kesatuan wujud).

B. Macam-macam mahabah

Dalam Qur’an cinta memiliki 8 pengertian berikut ini penjelasannya:
1. Mahabbah mawaddah adalah jenis cinta mengebu-gebu, membara dan“nggemesi”. Orang yang memiliki cinta jenis mawaddah, maunya selaluberdua, enggan berpisah dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia ingin memonopoli cintanya, dan hampir tak bisa berfikir lain.
2. Mahabbah rahmah adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut,siap berkorban, dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta jenis rahmah ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibandingterhadap diri sendiri. Baginya yang penting adalah kebahagiaan sangkekasih meski untuk itu ia harus menderita. Ia sangat memaklumi kekurangan kekasihnya dan selalu memaafkan kesalahan kekasihnya.
Termasuk dalam cinta rahmah adalah cinta antar orang yang bertalian
darah, terutama cinta orang tua terhadap anaknya, dan sebaliknya. Dari
itu maka dalam al Qur’an , kerabat disebut al arham, dzawi al arham ,yakni orang-orang yang memiliki hubungan kasih sayang secara fitri, yang berasal dari garba kasih sayang ibu, disebut rahim (dari katarahmah). Sejak janin seorang anak sudah diliputi oleh suasana psikologis kasih sayang dalam satu ruang yang disebut rahim.Selanjutnya diantara orang-orang yang memiliki hubungan darah dianjurkan untuk selalu ber silaturrahim, atau silaturrahmi artinya menyambung tali kasih sayang. Suami isteri yang diikat oleh cinta mawaddah dan rahmah sekaligus biasanya saling setia lahir batin-dunia akhirat.
3. Mahabbah mail, adalah jenis cinta yang untuk sementara sangat membara, sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal lain cenderung kurang diperhatikan. Cinta jenis mail ini dalam al Qur’an disebut dalam konteks orang poligami dimana ketika sedang jatuh cinta kepada yang muda (an tamilu kulla al mail), cenderung mengabaikan kepada yang lama.
4. Mahabbah syaghaf. Adalah cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil dan memabukkan. Orang yang terserang cinta jenis syaghaf (qad syaghafaha hubba) bisa seperti orang gila, lupa diri dan hampir-hampir tak menyadari apa yang dilakukan. Al Qur’an menggunakan term syaghaf ketika mengkisahkan bagaimana cintanya Zulaikha, istri pembesar Mesir kepada bujangnya, Yusuf.
5. Mahabbah ra’fah, yaitu rasa kasih yang dalam hingga mengalahkannorma-norma kebenaran, misalnya kasihan kepada anak sehingga tidak tega membangunkannya untuk salat, membelanya meskipun salah. Al Qur’an menyebut term ini ketika mengingatkan agar janganlah cinta ra`fah menyebabkan orang tidak menegakkan hukum Allah, dalam hal ini kasus hukuman bagi pezina (Q/24:2).
6. Mahabbah shobwah, yaitu cinta buta, cinta yang mendorong perilakupenyimpang tanpa sanggup mengelak. Al Qur’an menyebut term ni ketikamengkisahkan bagaimana Nabi Yusuf berdoa agar dipisahkan denganZulaiha yang setiap hari menggodanya (mohon dimasukkan penjara saja),sebab jika tidak, lama kelamaan Yusuf tergelincir juga dalam perbuatanbodoh, wa illa tashrif `anni kaidahunna ashbu ilaihinna wa akun min aljahilin (Q/12:33)
7. Mahabbah syauq (rindu). Term ini bukan dari al Qur’an tetapi darihadis yang menafsirkan al Qur’an. Dalam surat al `Ankabut ayat 5dikatakan bahwa barangsiapa rindu berjumpa Allah pasti waktunya akantiba. Kalimat kerinduan ini kemudian diungkapkan dalam doa ma’tsurdari hadis riwayat Ahmad; wa as’aluka ladzzata an nadzori ila wajhikawa as syauqa ila liqa’ika, aku mohon dapat merasakan nikmatnya
memandang wajah Mu dan nikmatnya kerinduan untuk berjumpa dengan Mu.Menurut Ibn al Qayyim al Jauzi dalam kitab Raudlat al Muhibbin waNuzhat al Musytaqin, Syauq (rindu) adalah pengembaraan hati kepadasang kekasih (safar al qalb ila al mahbub), dan kobaran cinta yangapinya berada di dalam hati sang pecinta, hurqat al mahabbah wa iltihab naruha fi qalb al muhibbi
8. Mahabbah kulfah. yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positip meski sulit, seperti orang tua yang menyuruh anaknya menyapu, membersihkan kamar sendiri, meski ada pembantu. Jenis cinta ini disebut al Qur’an ketika menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, layukallifullah nafsan illa wus`aha (Q/2:286)

C. Berbagai sebab yang mengutamakan rasa cinta allah swt

Sebab yang mengutamakan rasa cinta kepada Allah SWT
Pertama : memutuskan interaksi dimoawo dan mengeluarkan rasa cinta kepada selain Allah SWT.dari hati karena hati dapat di ibaratkan seperti sebuah bejana yang tidak akan muat untuk menampung sebuah cuka, umpamanya, jika tidak dikeluarkan semua air darinya.

Allah berfirman dalam sura al-ahzab ayat 4
Artinya
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya

Kesempurnaan rasa cinta terdapat jika anda mencintai Allah SWT. Dengan segenap hati dan selama dia berpaling kepada selain Allah SWT. Berkuranglah rasa cinta terhadap Allah SWT. Sepadan banyak cuka yang dituangkan kepadanya terhadap penunggalan dan kesendirian inilah isyarat firman Allah dalam surat al-anam ayat 91
Artinya
Katakanlah allah yang menurunkan kemudian (sesudah kamu menyampaikan al-Quran kepada mereka biarkanlah mereka beramain-main dalam kesesatannya.

Dan surat al-fusilat ayat 30

Artinya
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan tuhan kami adalah allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka

Bahkan dia merupakan arti dari ucapanmu “ la ilaha illa Allah” dalam arti tidak ada yang berhak disembah dan dicintai selain dia, karena setiap yang dicintai sesungguhnya dialah yang disembah, sesungguhnya seorang hamba merupakan seorang yang dibatasi, di mana yang disembah itulah yang membatasi , setiap orang yagn mencintai akan dibatasi dengan apa yang di cintinya dank arena itulah sabda rasullullah SAW.Artinya
Barag siapa mengucapkan la ilaha illa Allah secara ikhlas dia masuk surga


Arti ikhlas disini adalah jika dia memurnikan hatinya terhadap allah swt. Sehingga di dalamnya tidak tersisa sebuah penyekutuan terhadap selain allah SWT sehingga allah akan ada sebagai kekasih hatinya, sembahan hatinya an tujuan hatinya.


Kedua bagi kuatnya rasa cinta adalah kuatnya pengenalan Allah SWT. Keluasanya dan mendominasi terhadap hati hal itu dapat terjadi setelah setelah mensucikan hati dari segala kesibukan duniawi dan berbagai interaksinya. Berjalan seperti peristiwa peletakan sebuah benih di bumi setelah membersihkannya dari rerumputan, dimana dia merupakan bagian ke dua. Kemudian dai benih itu tumbuhlah sebuah pohon cinta dan ma’rifat yaitu kalimah yang baik yang dicontohkan oleh allah swt dalam sebuah surat yaitu surat ibrahim ayat 24

Artinya
Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya tegh dan cabangnya (menjulang) kelangit (QS. Ibramim :24)

D. Tokoh sufi mahabbah
Aliran sufi mahabbah dipelopori dan dikembangkan oleh seorang seorang sufi wanita bernama rabiah al-adawiyah ia lahir di basrah pada tahun 714 M . rabiah meninggal pada tahun 801 M di barsrah, dimakamkan di mana ia meninggal. Ketika jenazah diusung ke pekuburan orang-orang suci, para sufi, dan orang islam yang saleh dalam jumlah yng luar biasa banyaknya datang ikut mengiringinya.
Bab III
Penutup

A. Kesimpulan

Mahabah artinya cinta, hal ini mengandung maksud cinta kepada tuhan lebih luas lagi
Qur’an cinta memiliki 8 pengertian berikut ini penjelasannya:
1. Mahabbah mawaddah adalah jenis cinta mengebu-gebu, membara dan“nggemesi”. Orang yang memiliki cinta jenis mawaddah,
2. Mahabbah rahmah adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut,siap berkorban, dan siap melindungi.
3. Mahabbah mail, adalah jenis cinta yang untuk sementara sangat membara, sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal lain cenderung kurang diperhatikan.
4. Mahabbah syaghaf. Adalah cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil dan memabukkan.
5. Mahabbah ra’fah, yaitu rasa kasih yang dalam hingga mengalahkannorma-norma kebenaran,
6. Mahabbah shobwah, yaitu cinta buta, cinta yang mendorong perilaku penyimpang tanpa sanggup mengelak.
7. Mahabbah syauq (rindu). Tema ini bukan dari al Qur’an tetapi darihadis yang menafsirkan al Qur’an. Dalam surat al `Ankabut ayat 5dikatakan bahwa barangsiapa rindu berjumpa Allah pasti waktunya akantiba.
8. Mahabbah kulfah. yakni perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positip meski sulit

Aliran sufi mahabbah dipelopori dan dikembangkan oleh seorang seorang sufi wanita bernama rabiah al-adawiyah ia lahir di basrah pada tahun 714 M . rabiah meninggal pada tahun 801 M di barsrah,


B. Saran Saran
1.Karena masih banyak pebahasan tentang liran mahabbah yang belum kami tuangkan dalam makalah ini maka seyogyanya para pembaca mengkaji dan memperdalam tentang permasalahan ini


Daftar pustaka


Barnawi umari “ material akhlak” 1967; ramadhani semarang

Hamka, Prof, Dr, tasawuf perkembangan dan pemurniannya” 1980. nurul islam. Jakarta
Mustofa, Drs”akhlak tasawuf” 1997; pustaka setia . bandung
nahhh kalo yang ini cuman sekedar tambahan aja dari ane ... nyimak.com dulu :-)

Cinta adalah modal seorang sufi dalam menapaki kehidupan spiritual. Oleh kalangan sufi cinta diistilahkan dengan mahabbah. Dalam tasawuf mahabbah merupakan sebuah maqam (jenjang spiritual yang harus dilalui seorang salik). Setiap hamba memiliki tujuan untuk mendapatkan mahabbah. Oleh sebab itu Imam al-Ghazali menjadikan mahabbah sebagai puncak maqam.

Sebuah kisah dari Matsnawi, Jalaluddin Rumi mengisahkan, suatu Ketika Nabi Musa sedang berjalan di padang rumput dan mendapati seorang gembala kambing yang sedang beristirahat sambil berkata: Wahai Tuhanku aku sungguh mencintaiMu. Aku akan melayaniMu sepuas hatiKu. Aku sayang Engkau. Aku ingin sekali membelai dan menyisir rambutMu. Aku ingin sekali menyemir sepatumu.Mendengar perkataan demikian Nabi Musa marah dan menasihati Si penggembala kambing. Wahai penggembala kambing apa yang telah kau katakan telah menodai derajat Tuhan. Kamu tidak pantas berkata begitu, karena Tuhan tidak membutuhkan apa yang kau katakan. Si gembala menyeringai ketakutan. Sambil memohon, penggembala itu berkata: Wahai Nabi Musa engkau yang lebih mengetahui hubungan antara hamba dan Allah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang jelas cintaku pada Tuhan melebihi cintaku pada apapun. Musa menjawab: Jika begitu adanya bertobatlah kamu!

Seketika sipenggembala lari menuju hutan dan tidak kelihatan mukanya selama beberapa hari. Beberapa saat kemudian Nabi Musa mendapat teguran dari Allah. Seolah-olah Allah menyalahkan semua tindakan Nabi Musa yang membentak penggembala kambing. Kemudian Nabi Musa mendengar suara tanpa kalimat yang mengatakan:

Wahai Musa engkau telah memisahkan antara Aku dan hambaKu. Pecinta dan Yang diCinta tidak dibatasi oleh kata-kata dan kalimat. Pecinta dan Sang diCinta tidak terikat ikatan hukum dan formalisasi. Datanglah padanya sampaikan salamku untukNya. Berbuatlah sesuka dia. Sesungguhnya Aku sangat mencintai dan ridla padanya.

Mendengar Allah berkata demikian Nabi Musa dengan kontan meminta ampun dan langsung mencari si penggembala kambing ke padang rumput tempat biasa sang penggembala mengembalakan kambingnya. Tetapi Nabi Musa tidak menemukan si Penggembala.

Lama dia mencari hingga berhari-hari hingga ia menemukan si penggembala di dalam hutan dalam keadaan bersedih. Dia merintih sedih tidak bisa meluapkan rasa kasihnya kepada Tuhan. Lalu Nabi Musa mendekatinya. Wahai penggembala kambing sesungguhnya Allah telah berfirman kepadaku. Berbuatlah sesukamu karena Allah mencintai dan ridla kepadamu.

Hikmah

Dari cerita ini menjelaskan kepada kita bahwa cinta adalah kedudukan seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Ia tidak terikat aturan atau sekat lainnya. Karena cinta merupakan essensi kedekatan seorang wali.

Kitapun bisa melihat sosok sufi wanita yang memiliki cinta mendalam kepada Allah swt. Dia adalah Rabi'ah al-Adawiyyah. Cintanya kepada Alah mengalahkan cintanya kepada apapun. Cintanya kepada Allah adalah cinta buta. Dia tidak merasa kesepian walaupun hidup sebatang kara. Dia tidak merasa sengsara walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan. Dia selalu riang gembira karena hati dan jiwanya selalu terkiblat pada Allah swt. Keriang-gembiraannya ini dibarengi juga dengan kesedihan ratapi, karena selalu merasa menjadi hamba yang kurang dan penuh dengan dosa. Dengan demikian rasa cintanya berbarengan dengan rasa takut kepada Allah swt. Rabi'ah membagi cinta kepada Allah swt itu dua tingkatan:

1. Cinta_rindu
2. Cinta karena Allah lah yang pantas dicintai

Imam al-Ghazali menafsirkan cinta rindu
Beliau berpendapat, bahwa cinta yang dialami Rabi'ah pada tingkat ini adalah tingkatan awal (masih dalam taraf awam). Yang dimaksud dengan cinta rindu adalah cinta kepada Alah yang disebabkan karena kesadaran berterimaksih sebab Allah swt telah memmberikan karunia yang sangat besar kepadanya. Untuk itu dia wajib berterimaksih kepada Allah swt. Dengan berterimakasih kepada Allah, maka akan menimbulkan rasa simpatik dan cinta kepada Allah swt. Kesimpulannya cinta rindu diakibatkan rasa terimakasih.

Sedangkan cinta karena Allah yang patut untuk dicintai adalah pengalaman cinta Rabi'ah yang memuncak. Pengalaman seperti ini sudah menapaki jenjang paling tinggi yang tidak dialami oleh orang awam. Pada taraf ini Ke jamal-an (keindahan Tuhan) dan ke-Kamal-an (kesempurnaan) Tuhan tersibak dan dapat disaksikan oleh seorang sufi. Dan ketika sufi mengalami hal seperti ini ia akan merasa bahwa semua selain Allah adalah nisbi, buruk, jelek dan tidak berguna. Yang baik, agung, cantik, indah, sempurna dan selalu memberikan manfaat hanya Alah semata saja. Orang yang mendapatkan mahabbah ini tidakakan memperhatikan keuntungan, kerugian, kesedihan, kegembiraan dan lain sebagainya. Hidupnya hanya ditujukan dan diorientasikan kepada Allah semata.

Rabi'ah al-Adawiyyah pernah berkata: Ya Allah jika aku beribadah kepada-Mu karena takut siksa neraka, maka bakarlah aku didalam api neraka! Jika aku beribadah kepada-Mu karena mengharap sorga, maka jauhkanlah aku dari sorga-Mu! Tetapi jika aku beribadah kepada-Mu karena Engkaulah yang layak untuk disembah, maka jangan sembunyikan keindahan Wajah-Mu!

Dari kata-kata Rabi'ah ini dapat disimpulkan bahwa hidup dan matinya Rabi'ah hanya untuk sosok yang Dicintai. Sosok itu adalah Allah swt. Ibadahnya tidak mengharapkan apapun. Dia hanya ingin memandang, berdekatan dan berusaha selalu membuat ridla, suka dan senang sosok yang dicintainya.

Cinta semacam Rabi'ah kepada Allah swt mengalahkan cinta kepada selain Allah. Hingga suatu ketika ada seorang laki-laki datang melamarnya (menurut riwayat beliau adalah Sofyan ats-Tsauri). Namun Rabi'ah menolak lamaran tersebut.beliau berkata: Jika engkau hendak menikahiku, maka mintalah izin kepada Allah karena akumilik Allah.

Kecintaan Rabi'ah terhadap Allah melupakan segala macam kesengangan duniawi, bahkan untuk menikahpun beliau menolak untuk melakukannya. Hal seperti ini yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai cinta mati. Suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang: "Ya Rabi'ah apakah engkau mencintai nabi Muhammad?" beliau menjawab: Aku mencintai Nabi Muhammad tetapi cintaku kepada Allah melupakan cintaku kepada makhluk.Cinta yang diungkapkan Rabi'ah menyiratkan bahwa cinta kepada Allah diatas segala cinta, termasuk cinta kepada Nabi. Hal ini berbeda dengan konsep cinta Zun Nun al- Mishri, justru beliau menyatakan cinta kepada nabi Muhammad harus dimiliki oleh setiap sufi. Dan cinta kepada Nabi Muhammad sejajar dengan cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Nabi akan menimbulkan ketauladananan dari Nabi.

Tidak jauh berbeda dengan Rabi'ah, Zun Nun al-Mishri pun memiliki konsep cinta (Mahabbah). Menurutnya Cinta itu terbagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama seseorang harus mencintai para ulama. Karena para ulama adalah warosatul al-ambiya (penerus para nabi). Jika seseorang mencintai para ulama ia akan meneladani para ulama. Setelah itu ia meneladani para ulama maka akan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah saw. Jika seseorang sudah mencintai Rasulullah, maka ia akan meneladani perilakuRasulullah saw. Dan jika sudah meneladani perilaku Rasulullah maka cinta kepada Allah akan timbul seperti cintanyaRabi'ah.

Zun-Nun al-Mishri, diriwayatkan meninggal dunia karena cinta. Diceritakan pada sebuah jamuan pertemuan para pembaca sima Zun Nun membaca puisi cinta sambil fana'(hilang kesadarannya karena ditarik dengan kesadaran ilahi). Ia membaca puisi cinta hinggga keluar ruangan dan pergi ke hutan bambu yang telah ditebas pohon-pohonnya. Kakinya tertusuk patahan-patahan bambu sampai infeksi. Tetapi beliau tidak merasakan sakit. Yang dirasa hanya rasa riang dan gembira karena cintanya kepada Allah. Sementara infeksi kakinya menyebar sampai ia menemui ajalnya. Dengan demikian cinta yang dialami Zun Nun dapat mengenyahkan rasa sakit jasmani.

Dari teori cinta (mahabbah) agaknya kita sebagai seorang muslim harus memiliki sebuah ambisi untuk mendapatkan maqam ini. Karena orientasi seorang hamba adalah mengenal, mencinta, berdekatan, bermesraan dan bersatu dengan Sang Maha Cinta, Allah swt.

Allah SWT berfirman:
يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِى اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكٰفِرينَ يُجٰهِدونَ فى سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ وٰسِعٌ عَليمٌ

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mumin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Maidah: 54)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah swt menurunkan kaum yang memiliki cinta. Cinta adalah sebuah rasa atau keadaan jiwa yang dapat menadamaikan kehidupan. Cinta yang hakiki adalah cinta kepada dan berdasarkan Allah swt. Konsep cinta di dalam Islam hanya terdapat pada doktrin sufisme/tasawuf. Doktrin ini dinamakan dengan mahabbah.

Selanjutnya dalam al-Qur'an selalu ditekankan kepada orang-orang yang beriman untuk mensucikan jiwa agar hubungannya dengan Tuhan berjalan lancar. Proses penyucian ini dalam tasawuf dinamakan dengan tazkiyatun nafs. Al-Qur'an membicarakan hal ini dalam ayat berikut:

Nabi juga berfirman dalam sebuah hadits qudsi mengenai kewalian, yaitu:
Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku umumkan permusuhan-Ku terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan hamba-Ku kepada yang lebih Ku-sukai dari pada pengamalan segala yang kufardlukan atasnya. Kemudian, hamba-Ku yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amal-amal sunah, maka Aku senantiasa mencintainya.

Bila Aku telah jatuh cinta kepadanya, jadilah Aku pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Aku penglihatannya yang dengannya ia melihat. Aku tangannya yang dengannya ia memukul. Aku kakinya yang dengan itu ia berjalan. Bila ia memohon kepada-Ku, Aku perkenankan permohonannya. (Wallahu a'alm)
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1432 - 2011

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1432 - 2011

Marhaban Yaa Ramadhan. Selamat datang bulan suci yang penuh rahmah dan maghfiroh. Saya atas nama Admin Blog galisbangkalan.blogspot.com mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2011 – 1432 kepada saudara-saudariku umat muslim dan muslimah yang menjalankan terutama pada  keluargaku tercinta dan pada  orang yang q sayang "islah" Semoga dalam ramadhan tahun ini kita dapat menjalankan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Serta semoga amal kita dapat di Ridhoi Allah SWT.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 2011 - 1432 H
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 2011 - 1432 H
Dalam bulan yang suci ini saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua yang pernah berkunjung ke blog ini atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyajian isi blog ini. Bagi yang merasa bermanfaat dengan isi blog ini dan memberikan respon positif saya ucapkan terima kasih. dan bagi yang belum menemukan informasi yang dicari di blog ini mungkin bisa menemukan ditempat lain. saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan.
Bismillah pertama daku ucapkan,
salam kepada sahabat sekalian,
yang akan tunaikan puasa ramadhan,
pilihan jalan yang diridhoi Tuhan.
Bulan puasa sebentar lagi,
betapa sungguh bahagia hati,
atas usia yang Tuhan beri,
atas Ramadhan yang dirahmati.
Kita semua janganlah lupa,
tuk sambut gembira bulan puasa,
supaya diampun semua dosa,
diberi pahala berlipat ganda.
salam ukhuwah islamiyyah
laporan hasil penelitian

laporan hasil penelitian

LAPORAN HASIL PENELITIANMAKAM SYEKH YUSUF DI MADURA: SEJARAH LISAN
DAN PERSEPSI MASYARAKAT TALANGO


OLEH:


SAARAH JAPPIE
NIM: 05210549

AUSTRALIAN CONSORTIUM FOR ‘IN-COUNTRY’
INDONESIAN STUDIES (ACICIS)
ANGKATAN KE XXII


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

MEI 2006 i
Halaman PengesahanJudul Penelitian: Makam Syekh Yusuf di Madura: Sejarah Lisan dan
Persepsi Masyarakat Talango

Nama Peneliti: Saarah Jappie (NIM 05210549)

Malang, 26 Mei 2006

Mengetahui,
Dekan FISIP Dosen Pembimbing


Drs. Budi Suprapto, MSi Drs. Muslimin Machmud, MSi
Resident Director ACICIS Ketua Program ACICIS
FISIP-UMM


Phil King, PhD H. Moh. Mas’ud Said, PhD.
ii

KARYA INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA PENDUDUK DESA
TALANGO YANG TELAH MENERIMA SAYA DENGAN RAMAH
DAN BAIK, KHUSUSNYA PAK HAJI YASIN, JURU KUNCI ASTA
YUSUF YANG WAFAT
PADA TANGGAL 29 APRIL 2006


iii

Kata Pengantar

Tugas lapangan ini adalah bagian akhir program studi Indonesia saya dan
merupakan sebuah tantangan dan pengalaman yang tidak akan saya lupakan.
Melalui penelitian ini saya dapat memperdalam pengetahuan saya baik mengenai
topik penelitiannya maupun tentang budaya dan masyarakat Jawa Timur secara
umum. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui versi Madura
sejarah Syekh Yusuf, sebuah versi dan aspek sejarah Syekh Yusuf yang jarang
diakui secara formal, sehingga kita dapat memperdalam pengetahuan kita
mengenai Syekh Yusuf secara umum.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
saya dalam proses penelitian ini:

Kepada Universitas Muhammadiyah yang telah memberi kesempatan kepada saya
untuk melakukan penelitian ini di Jawa Timur serta studi di UMM, saya ucapkan
terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua staf, pada khususnya Pak
Mas’ud dan Pak Habib untuk bantuan dan nasehat mereka. Saya juga berterima
kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Pak Muslimin Machmud untuk
dedikasi dan dukungannya selama proses penelitiannya. Pak Muslimin selalu siap
untuk membantu saya dengan tugas ini dan keluarganya menerima saya dengan
baik.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Program ACICIS atas
kesempatan untuk belajar di Indonesia dan dukungan semua stafnya selama
program studi saya di Indonesia, pada khususnya Mas Phil atas bimbingannya.

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang di Malang
yang telah menerima saya dengan ramah dan baik, termasuk Ibu kos saya Bu Sri
Kadarisman, komunitas Sulawesi Selatan di Malang serta teman-teman tersayang
saya. Kepada ACICIS angkatan ke-22 UMM, terima kasih banyak atas dukungan
dan persahabatannya, khususnya Marianne Frith dan Kate Stevens.

Selain itu, terima kasih juga kepada staf di jurusan Bahasa Indonesia di University
of New South Wales, khususnya Professor David Reeve atas bantuan dan
dukungannya baik di Australia maupun selama program studi di Indonesia.

Akhirnya, terima kasih banyak kepada keluarga saya, Mum, Dad, Riefqah dan
Zayaan. Walaupun jauh, saya selalu merasakan dukungan dan sayang mereka.
Saarah Jappie
Malang, Juni 2006 iv
Abstrak

Syekh Yusuf merupakan seorang tokoh historis dan Pahlawan Nasional Indonesia
yang telah berpengaruh di berbagai tempat di dunia. Sejarahnya cukup menarik
sebab banyaknya tempat di dunia yang didatangi Beliau. Salah satu hal berkaitan
dengan Syekh Yusuf yang mengagumkan adalah keberadaan sekitar enam makam
di dunia yang diakui sebagai makam Beliau. Yang mana sesungguhnya makam
asli Beliau kita tidak tahu dan tergantung pendapat sedangkan yang menarik
adalah setiap masyarakat yang mendapat pengaruh dari Syekh Yusuf mempunyai
cerita masing-masing baik tentang makam maupun tokohnya. Sebagai akibatnya
muncul semacam pluralitas sejarahnya yang penuh dengan berbagai versi. Satu
versi yang belum diamati secara lengkap dan jarang disebutkan dalam tulisan
sejarah formal adalah versi masyarakat Madura, di mana terdapat pula makam
Syekh Yusuf. Kalau sejarah dicermati, ternyata tidak muncul sebuah hubungan
langsung antara masyarakat Madura dan Syekh Yusuf namun ada makam Beliau
di salah satu pulaunya.


Tujuan penelitian ini adalah mengamati cerita lisan masyarakat Madura, pada
khususnya di Desa Talango, lokasi makamnya, tentang makam Syekh Yusuf.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengamati cerita serta persepsi
masyarakat Talango tentang ketokohan Syekh Yusuf. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif sehingga metode penelitian termasuk observasi partisipasi,
wawancara semi-struktural serta Focus Group Discussion, sesuai dengan jenis
penelitiannya.


Dari pengamatan peneliti serta interaksi dengan respondennya, ternyata dalam
‘versi Madura’ sejarah Syekh Yusuf muncul bermacam-macam versi ceritanya.
Mengenai makamnya terdapat satu cerita utama tentang penemuan makamnya
yang diketahui setiap responden. Cerita itu, yang agak mistis, memfokuskan
penemuan makamnya dan kurang memberi informasi tentang hal lain yang
berhubungan dengan makamnya dan sebagai akibatnya, semakin terperinci
pertanyaan tentang ceritanya, terdapat fenomena di mana ada ketidaktahuan dan
ketidakyakinan responden serta berbagai versi cerita yang muncul. Tentang
tokohnya ternyata ada dua cerita, satu yang menceritakan tokoh Syekh Yusuf,
yang lain yang mengakui bahwa identitas tokohnya adalah orang lain, bukan
Syekh Yusuf. Kedua cerita tersebut juga tidak terlalu terperinci dan hal ini
disebabkan oleh kekurangan informasi yang mendalam yang diperoleh
Masyarakat Talango. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun cerita dasar
serta persepsi kedua pihak sangat mirip. Selain itu, dari cerita makam serta
tokohnya terdapat sifat dan unsur cerita yang mencerminkan budaya, nilai serta
pengalaman responden dan masyarakatnya yang hampir sama.

v
Ternyata versi Madura untuk sejarah Syekh Yusuf sendiri terdiri dari beberapa
versi sedangkan masih ada kesepakatan pendapat secara mendasar. Selain itu,
versi cerita Madura penuh dengan unsur yang mencerminkan sikap, nilai dan
budaya masyarakatnya. Cerita sejarah ini menambah pengetahun kita mengenai
masyarakat yang mendapat pengaruh dari Syekh Yusuf dan juga menambah sifat
misterinya sebagai seorang tokoh yang mempunyai banyak versi sejarah.vi


Abstract

Syekh Yusuf is a historical figure and Indonesian National Hero who has held
influence in many places throughout the world. Considering the amount of places
he had been to and influenced Syekh Yusuf has a very interesting history and one
of the most astounding facts about this historical figure is the existence of six
graves in the world, all of which are claimed to be his. Which grave is the original
one we do not know and rather remains a matter of opinion, yet what is interesting
is that each of these societies have their own stories about both Syekh Yusuf’s
grave and also about his character. This gives rise to a kind of plurality of his
history wherein there exists a variety of different versions. One version of his
history which has not been fully observed and is rarely mentioned in formal
historical texts about Syekh Yusuf is that of Madura, where there also exists a
grave of this historical figure. If one looks at the history of Syekh Yusuf there
does not appear to be a direct link between him and Madura, yet there exists a
grave that is claimed to be his on one of Madura’s islands.


The aim of this research is to observe the oral history of Madurese society, in
particular that of the village of Talango, the grave’s location, surrounding the
grave of Syekh Yusuf. Added to this, this research aims to observe both the
stories about and perceptions of Syekh Yusuf as a figure held by this community.
As this research project is a qualitative one, research methods including
observation, semi-structured interviews and Focus Group Discussion have been
used, in accordance with the type of research.


From both observation of and interaction with the respondents, it appears that the
‘Madurese version’ of Syekh Yusuf’s history consists of various versions itself. In
relation to the oral history about the grave, one main story is known by all
respondents. This fairly mystic story focuses on the discovery of the grave and
lacks further detail about the grave itself. As a result, the more in-depth the
questions about the grave become, the less respondents know, the more uncertain
they become and also the more variations to the story there are. In regards to the
oral history of the figure himself, the situation becomes more complicated. It
appears that there are two different stories, one about Syekh Yusuf and the other
which claims that the figure who the grave belongs to is not Syekh Yusuf at all.
Both stories are lacking in great detail, similar to the stories about the grave itself.
Interestingly, despite the difference in opinion, the basis of each story, as well as
the perceptions of the figure, are very similar. In the case of both the story of the
grave as well as that of the character, elements that reflect the culture, values and
experience of the respondents and the community in general are prominent.
vii

Thus the ‘Madurese version’ of Syekh Yusuf’s history itself consists of various
versions, yet to some extent there exists a general consensus about Syekh Yusuf’s
history at a basic level. It was found that these versions of history from the
Madurese perspective contain various elements that reflect the culture and values
of the local community. This history adds to our understanding about the societies
impacted by Syekh Yusuf and also adds to the mystery of Syekh Yusuf, a figure
with many histories.

viii

Daftar Isi


Halaman Pengesehan……………………………………………………………..i
Halaman Persembahan…………………………………………………………..ii
Kata Pengantar ………………………………………………………………….iii
Abstrak …………………………………………………………………………...iv
Abstract…………………………………………………………………...………vi
Daftar Isi………………………………………………………………………..viii
Daftar Tabel………………………………………………………………………x
Daftar Gambar…………………………………………………………………....x
BAB I Pendahuluan..……………………………………………………………..1
A. Latar Belakang………………………………………………………...…1
B. Rumusan Masalah……………………………………………………….4
C. Tujuan Penelitian………………………………………………………...5
D. Metode Penelitian …………………………………………………….….7
a. Populasi, Sumber Informasi………………………………………………..……7
b. Tehnik Pengumpulan Data………………………………………………….…..8
c. Tehnik Analisa Data………………………………………………….……….….9
BAB II Kajian Pustaka………………………………………………………….11
A. Tokoh Syekh Yusuf……………………………………………………..11
a. Kelahiran………………………………………………………………………..…11
b. Pengasuhan…………………………………………………………………….....13
c. Perantauan………………………………...………………………………………15
d. Pengasingan……………………………………………………………………….18
e. Kematian…………………………………………………………….…………..…22
B. Sejarah: Historiografi dan Pluralitas…………………………………24
BAB III Penyajian dan Analisa Data…………………………………………..28
A. Penyajian Data………………………………………………………….28
I. Monografi Wilayah……………………………………….…………….28
a. Desa Talango dan Masyarakat Madura…………………...............………..28 ix
b. Makam Syekh Yusuf…………………………………………….……………….30
II. Karakteristik Responden………………………………….………...….37
B. Pembahasan Hasil Penelitian…………………………………………..42
I. Cerita tentang Makam Syekh Yusuf di Talango…….……………43
a. Cerita Utama tentang Makam….…………………………………………….....43
b. Cara Sejarah Dikenang………….………………………………………………47
c. Asal-usul Versi Makam Talango.……………………………………………….48
d. Asal-Usul Makam dan Perbedaan Pendapat….………………………………51
e. Hubungan antara Asta Yusuf dan Makam Lain Syekh Yusuf……………….54
II. Cerita dan Persepsi tentang Tokoh ‘Syekh Yusuf’ di Talango….56
a. Cerita Tokoh ‘Syekh Yusuf’…………………………………….…….………..58
i.“Syekh Yusuf tidak pernah datang ke Talango dalam keadaan hidup…59
ii. “Saya yakin Syekh Yusuf pernah ke Talango dan wafat di sini”….…..59
b. Cerita Tokoh ‘Sayyid Yusuf’……………………………………………….....62
c. Hubungan antara Kedua Cerita……………………………………….……...65
d. Persepsi Tokohnya ………………………………………………………..……66

BAB IV Penutup……………………………………………………………..….68
A. Kesimpulan……………………………………………………………...68
B. Saran…...………………………………………………………………..73

Daftar Pustaka…………………………………………………………………..75Lampiran…………………………………………………………………….…..77

A. Surat Ijin Penelitian…………………………………………………….77
B. Peta Wilayah Penelitian………………………………………………...78
C. Daftar Wawancara……………………………………………………...79
D. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara………………………………...82
E. Riwayat Singkat Kuburan Sayyid Yusuf……………………………..86
F. Terjemahan Manakib Al-Habib Yusuf Bin Ali Al-Anqawi.....………87 x
Daftar Tabel


Tabel 1 …………………………………………………………………………34
Daftar Gambar
Gambar 1 Tempat Ziarah ………………………………………………………..31
Gambar 2 Tampat Qur’an dan buku doa …………………………………...…...31
Gambar 3 Pendopo yang dijaga Juru Kunci Asta Yusuf ………………………..32
Gambar 4 Warung dan angkringan disekitar Makam Asta Yusuf ……………....32
Gambar 5 Makam lain di Asta Yusuf …………………………………………...33
Gambar 6 Juru Kunci utama Asta Yusuf dan Makam Syekh Yusuf ……………33
Gambar 7 Pohon ‘Tongkat’ di sebelah timur makam Syekh Yusuf …………….44
Gambar 8 Pendopo yang di bangun oleh Sultan Abdurrahman, Raja Sumenep ...45
Gambar 9 Di dalam Masjid Jam’i, masjid tertua di Talango ……………………45
1
BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kalau kita mengamati sejarah agama Islam Indonesia, maka terdapat banyak
tokoh yang berpengaruh penting dalam penyebaran agama tersebut. Setiap daerah
mempunyai tokoh agama masing-masing, misalnya Sunan Kalijaga atau anggota
Wali Songo lainnya yang ada di pulau Jawa. Banyak tokoh agama yang walaupun
sudah menginggal, namun masih dihormati dan diingat oleh orang Islam di
Indonesia, bahkan masih terlihat pengaruh mereka pada masyarakat sampai saat
sekarang ini.

Seorang tokoh yang masih mempunyai daya tarik untuk ditelusuri adalah Syekh
Yusuf dari Makassar, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf hidup pada Abad ke-17 dan
menjadi seorang ulama, sufi serta pejuang politik yang termasyhur baik di
Indonesia maupun di luar negeri, misalnya di Sri Lanka dan Afrika Selatan.
Sampai sekarang, Beliau masih dianggap sebagai seorang pahlawan maka cerita
mengenai Syekh Yusuf masih dikenang secara turun-temurun.

Yang menarik tentang tokoh Syekh Yusuf misalnya adalah Beliau sempat
mengadakan perjalanan ke beberapa tempat di dunia dan berpengaruh penting
pada berbagai masyarakat Oleh karena itu, terdapat banyak cerita dan mitos 2
mengenai Beliau. Sebagai akibatnya, yang muncul adalah semacam pluralitas
sejarah Syekh Yusuf, terbentuk dari cerita daerah masing-masing. Dari cerita
masing-masing muncul bermacam-macam sifat tokohnya serta informasi tentang
kehidupannya yang digunakan untuk menciptakan gambaran umum Syekh Yusuf
sebagai tokoh historis.

Selain mitos dan cerita masing-masing masyarakat yang dipengaruhi Syekh
Yusuf, ternyata ada fenomena agak luar biasa, di mana ada pluralitas makam
Syekh Yusuf pula. Di lebih dari satu tempat terdapat makam yang, menurut orang
setempat, merupakan makam Syekh Yusuf. Ada kira-kira enam tempat
pemakaman Syekh Yusuf, yaitu di Cape Town, Afrika Selatan, di Makassar, di
Banten, Jawa Barat, di Palembang, Sumatra, di Sri Lanka, serta di Talango,
Madura. Makam-makam tersebut masih berfungsi dalam masyarakat dan
didatangi para perziarah. Yang menjadi makam yang benar adalah hal yang masih
diperdebatkan karena adanya pluralitas cerita tentang kehidupan Syekh Yusuf
dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang didatanginya.

Yang menjadi fokus studi lapangan ini adalah makam Syekh Yusuf di Madura
serta pengetahuan orang Talango mengenai Syekh Yusuf, dari segi ‘sejarah lisan’.
Dari ‘sejarah lisan’ yang dimaksudkan adalah cerita-cerita Syekh Yusuf yang di
turun-temurunkan dalam masyarakat tersebut. Topik ini dijadikan fokus sebab
keberadaan banyak misteri mengenai makam tersebut, masyarakat tersebut serta
kaitannya dengan Syekh Yusuf. Kalau dokumentasi, misalnya riwayat hidup 3
Syekh Yusuf atau tulisan akademis lain dibaca, suatu kaitan dengan Madura tidak
muncul. Yang dimaksudkan adalah tidak terdapatnya dokumentasi yang
memberikan konfirmasi bahwa Syekh Yusuf pernah datang ke daerah Madura.
Meskipun begitu, ada kepercayaan di daerah Talango bahwa Syekh Yusuf
menyebarkan Islam ke sana dan dimakamkan di sana. Ternyata belum ada banyak
penelitian yang dilakukan mengenai kaitan Syekh Yusuf dengan masyarakat
tersebut maka fenomena itu menjadi sesuatu yang penting diamati.

Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi sejarah langsung dari cerita
masyarakatnya sendiri, sehingga dilakukan suatu penjalajahan sebuah sejarah
Syekh Yusuf yang lain dari sejarah akademis. Yang dimaksudkan adalah orang
‘biasa’lah, bukan ahli sejarah, yang menjadi sumber informasi sejarah ini. Fokus
pada pihak ‘orang biasa’, dianggap penting sebab perspektif sejarah ini masih
agak jarang diteliti, tetapi menjadi sisi yang semakin dihargai di masa kini.

Dari pihak pribadi, Syekh Yusuf menjadi fokus studi lapangan oleh karena
beberapa alasan. Saya dilahirkan di Afrika Selatan dan mempunyai keturunan
Makassar. Di daerah keluarga saya, yaitu di Cape Town, terutama bagi orang
Islam, Syekh Yusuf menjadi tokoh yang sangat penting. Beliaulah yang
mempunyai peran utama dalam membentuk kemandirian komunitas Islam di Cape
Town dan karena itu dia sangat dihormati dan dikenang oleh masyarakat Afrika
Selatan. Dari keluarga saya sendiri saya pernah mendengar banyak cerita tentang
Syekh Yusuf dari pihak masyarakat Afrika Selatan. Saya sangat tertarik pada 4
pendapat orang Indonesia mengenai Syekh Yusuf dan ingin memperdalam
pengetahuan saya mengenai tokoh penting itu.


B. Rumusan Masalah


Rumusan Masalah penelitian ini terdiri atas dua bagian utama yang tercermin
dalam kedua pertanyaan ini:

1. Bagaimana cerita masyarakat Madura mengenai makam Syekh Yusuf?

2. Bagaimana cerita dan persepi masyarakat Madura tentang tokoh Syekh
Yusuf?

Yang akan diamati secara umum adalah cerita serta persepsi masyarakat Desa
Talango, lokasi makamnya, terhadap baik makam maupun tokoh Syekh Yusuf .
Selain itu akan diamati pula sumber sekunder terutama yang terkait dengan
sejarah hidup Syekh Yusuf dari beberapa ahli sejarah dari bebagai negara,
termasuk Indonesia dan Afrika Selatan, dan ditambah, konsep-konsep
‘keserbaragaman’ sejarah akan juga diamati secara sekunder, dengan demikian
diharapkan diperoleh gambaran baik sejarah Syekh Yusuf, yang punya beberapa
versi, maupun bagaimana manusia mengarang dan juga menerima sejarah yang
kita dapatkan. Sebuah pengertian mengenai kedua hal tersebut akan menciptakan
suatu gambaran yang jelas, terutama untuk mengamati dan mengerti keadaan yang 5
berada dalam masyarakat Madura termasuk hubungan mereka dengan makam dan
tokoh Syekh Yusuf.

C. Tujuan Penelitian

Syekh Yusuf merupakan seorang tokoh yang telah berpengaruh pada berbagai
masyarakat di dunia. Setiap masyarakat yang Beliau kunjungi, atau yang
dipengaruhi Syekh Yusuf melalui kajiannya, mempunyai versi atau persepsi lain
mengenai ketokohannya serta sejarahnya. Persepsi tersebut biasanya dicerminkan
dalam cerita masyarakat itu mengenai Beliau yang ditemurunkan dari generasi ke
generasi. Kalau cerita sebuah masyarakat dijelajahi, kita bisa mendapatkan
informasi yang banyak, baik mengenai tokohnya, maupun tentang nilai dan
persepsi masyarakat itu terhadap orangnya.

Di samping hal tersebut, ternyata ada sekitar enam tempat di dunia dimana
makam Syekh Yusuf berada. Yang menjadi sangat menarik tentang keadaan itu
adalah keyakinan masyarat di makam masing-masing bahwa jenazah Syekh Yusuf
berada di makam tersebut. Yaitu mereka semuanya percaya bahwa makam di
tempat mereka merupakan makam ‘asli’ Beliau. Yang jelas, kita tidak bisa yakin
akan makam yang asli, padahal cerita serta persepsi setiap masyarakat seharusnya
dihargai dan diamati.
6
Walaupun ada satu faktor yang menjadi kaitan antara setiap masyarakat, yaitu
tokoh Syekh Yusuf, terdapat bermacam-macam cerita dengan berbagai variasi
yang menyebabkan semacam ‘pluralitas’ sejarah Syekh Yusuf. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengamati dan mengerti kepercayaan dan cerita Syekh Yusuf
dari masyarakat Madura, pada khususnya di desa Talango. Makam Syekh Yusuf
di Madura merupakan makam yang paling jarang disebut dalam pustaka sejarah
sehingga keberadaannya menjadi semacam misteri dan sangat menarik diteliti.

Sampai masa kini agak sulit untuk mendapatkan informasi yang dalam mengenai
makam Syekh Yusuf yang berada di Madura. Selain itu, belum ada banyak
informasi tentang keberadaan Syekh Yusuf di Madura dan persepsi masyarakat
sana terhadap Beliau. Dari penelitian di daerah tersebut, pada khususnya
mengenai cerita atau sejarah lisan, dan persepsi orang Madura terhadap makam
dan tokoh Syekh Yusuf, yang diharapkan adalah sebuah pengertian lebih dalam
dan informasi baru mengenai hubungan antara Syekh Yusuf dan masyarakat
Madura.

Dengan demikian tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui cerita masyarakat Madura mengenai Makam Syekh
Yusuf
2. Untuk mengetahui cerita dan persepsi masyarakat Madura tentang tokoh
Syekh Yusuf. 7
D. Metode Penelitian


a. Populasi, Sumber Informasi


Populasi yang menjadi para informan utama penelitian ini termasuk masyarakat
desa Talango, pulau Puteran, di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan ‘Snowball Sampling’, yaitu, ada beberapa informan kunci
yang diidentifikasi. Orang- orang tersebut kemudian memperkenalkan orang lain
yang dianggap dapat menjadi informan yang cocok. Kriteria yang digunakan
untuk memilih para informan antara lain:

a. Asal seorang informan (yaitu dari Desa Talango).
b. Pengetahuan seorang informan terhadap makam atau tokoh Syekh Yusuf.
c. Pengalaman seorang informan berziarah ke makam Syekh Yusuf.

Informan kunci penelitian ini termasuk Juru Kunci makam Syekh Yusuf di desa
Talango dan keluarganya, serta seorang tokoh penting dalam masyarakat
keturunan Arab di desa Talango.

Informan penelitian ini termasuk beberapa orang dengan berbagai usia dan tingkat
pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kebanyakan informan
merupakan orang ‘asli Madura’ dan beragama Islam. Faktor terpenting adalah
pengetahuan dan pengalaman para informan terhadap makam dan tokoh Syekh
Yusuf, jadi sifat dan faktor lain tidak diutamakan. 8
b. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sebagai akibatnya tehnik
pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian tersebut yang digunakan.
Untuk memenuhi kebutuhan persepsi, pendapat dan cerita berbagai orang di
masyarakat sekitar makam Syekh Yusuf di Talango, tehnik pengumpulan data
yang berikut digunakan:


1. Focus Group Discussion Technique (FGDT):
Tehnik ini digunakan untuk mendorong pembicaraan mengenai topik
penelitian dan juga untuk membandingkan pengetahuan serta pendapat
para informan. Selain itu, tehnik ini digunakan untuk menentukan para
informan mana yang dapat menjadi informan utama.

2. Wawancara:
Wawancara yang semi-struktural juga menjadi tehnik pengumpulan data
pokok dalam penelitian ini. Para informan diwawancarai secara semi-
struktural, dimana daftar pertanyaan umum digunakan sebagai kerangka
tetapi tidak diikuti secara ketat. Biasanya informan yang diwawancarai
merupakan seseorang informan yang ikut dan berpartisipasi aktif dalam
suatu ‘Focus Group Discussion’, kemudian mereka diwawancarai
sendirian dan secara mendalam. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut ada 9
kaitan antara tehnik FGD dan wawncara. Selain itu juga ada para informan
yang diwawancarai tetapi tidak berpartisipasi dalam Focus Group
Discussion padahal mereka direkomendasikan oleh informan lain.

3. Observasi Partisipasi:
Dari tindakan menetap di wilayah penelitian selama periode penelitian
tujuannya adalah berkesempatan mengamati kehidupan sehari-hari
responden dan masyarakat Desa Talango. Sambil bergaul dengan orang
setempat dan menyesuaikan diri dengan masyarakat tersebut, sebagai
peneliti sebuah pengetahuan umum mengenai hal-hal seperti nilai,
pendapat dan kebiasaan orang di wilayah penelitian dapat dikembangkan.
Yang terutama diamati adalah hubungan sehari-hari orang dengan makam
Syekh Yusuf, termasuk pembicaraan orang tentang makamnya serta
keadaan dan peristiwa di tempat makam.


c. Tehnik Analisa Data

Data penelitian ini akan dianalisa secara deksriptif dan bertujuan untuk
menemukan cerita lisan masyarakat Talango mengenai baik tokoh maupun
makam Syekh Yusuf di Talango. Kemudian unsur-unsur yang mempengaruhi
penciptaan ceritanya akan dianalisa, termasuk dampak budaya. Penelitian ini
memfokuskan pluralitasnya sejarah dengan sikap bahwa pluralitasnya sejarah 10
terjadi sebagai akibat latar belakang masyarakat masing-masing yang tergantung
pada hal-hal seperti budaya, pengalaman dan informasi yang diperoleh. Jadi
dengan sikap tersebut penelitian ini bertujuan menganalisa hal-hal khusus dari
Madura yang mempengaruhi ‘versi’ cerita masyarakatnya. Karena penelitian ini
hanya memfokuskan sejarah lisan serta menganalisa sejarah dari pihaknya
masyarakat ‘biasa’ saja, yaitu bukan orang yang berkuasa atau akademis,
tehniknya termasuk tehnik Post-Colonial.11
BAB II
Kajian PustakaA. Tokoh Syekh Yusuf

Untuk mendapatkan gambaran latar belakang yang cocok untuk penelitian
mengenai pengetahuan umum tentang tokoh Syekh Yusuf akan bermanfaat.
Melalui pemahaman tentang peristiwa dalam kehidupan beliau kita bisa
memahami pengaruh beliau dalam masyarakat serta citra dan persepsi terhadap
beliau bagi orang-orang saat ini. Yang dimaksud adalah perbuatan dan
pengalamannya menciptakan pengaruh beliau pada orang lain, sehingga sebuah
pemahaman umum mengenai kehidupan Syekh Yusuf sangat berguna untuk bisa
mengetahui penyebab persepsi tentang Beliau. Berikut ini adalah riwayat hidup
Syekh Yusuf secara singkat berdasarkan beberapa kajian ahli sejarah dari
Indonesia serta Afrika Selatan.


a. Kelahiran

Menurut kebanyakan sumber informasi
1
, Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 di
Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. beliau lahir dalam masyarakat

1
Abu Hamid 2005 ‘Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang’ Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia; Dangor, S 1994 ‘In the Footsteps of the Companions:
Shaykh Yusuf of Macassar (1626-1699) Cape Town: Clyson Printers 12
yang kompleks dan penuh dinamika, termasuk situasi perang dengan kerajaan
Sulawesi Selatan lain, persaingan melawan Kompeni Belanda mengenai jalur
perdagangan dan suasana keagamaan yang berada dalam masa transisi, atau yang
oleh Abu Hamid disebut ‘bercampur baur’, antara kepercayaan lama dan Islam.
2

Hal-hal tersebut, yang berperan penting pada saat kelahirannya, juga berpengaruh
dalam kehidupan Syekh Yusuf selanjutnya.

Keluarga Syekh Yusuf masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kerajaan
Gowa dan sebagai akibatnya dia dibesarkan sebagai seorang bangsawan dalam
lingkungan kerajaan. Menurut Dangor, ibu beliau, Sitti Aminah, mempunyai
hubungan keluarga dengan kerajaan Gowa sedangkan ayah beliau, Abdullah,
mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan ‘Ala al-Din’ dari Makassar.
3

Walaupun demikian, jika sumber lain diamati, maka ada beberapa hal yang
kurang jelas tentang orang tua Syekh Yusuf, terutama mengenai ayahnya. Dalam
Lontarak ‘Riwayakna Tuanta Salamaka ri Gowa’, sebuah kajian dari masyarakat
Makassar dan Bugis, ayah Syekh Yusuf disebutkan sebagai orang yang asal-
usulnya tidak diketahui. Apa lagi, dalam lontarak itu disebutkan bahwa ibu Syekh
Yusuf pernah menikah dengan Raja Gowa, Sultan Alauddin, sewaktu
mengandung Syekh Yusuf.
42
Abu Hamid h. 79
3
Dangor h. 19
4
Abu Hamid h. 86 13
Yang menarik, terdapat banyak mitos dan cerita mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan kelahiran serta keluarga Syekh Yusuf, termasuk perkawinan orangtuanya
dan kehamilan ibunya. Ada kemungkinan besar mitos-mitos itu dikarang setelah
Syekh Yusuf meninggal.
5
b. Pengasuhan

Sesuai dengan yang sudah disebutkan, Syekh Yusuf dibesarkan dalam lingkungan
kerajaan. Beliau berasal dari sebuah keluarga Islam yang taat padahal pada saat
itu masyarakat Makassar masih berada dalam proses transisi dan terdapat
semacam percampuran kepercayaan antara agama Islam dan agama pra-Islam.
Salah satu alasan mengapa keluarga Syekh Yusuf merupakan penganut Islam
yang taat adalah posisi kebangsawanan mereka dan hubungan mereka dengan
Kerajaan di Gowa. Kalau sejarah Islam di Gowa diamati ternyata pada awalnya
Islam dipeluk dan diadopsi oleh para Raja, kemudian mereka berusaha untuk
menyebarkan Islam di daerah kekuasaan mereka. Jadi yang mempunyai
kepercayaan Islam yang paling kuat dalam masyarakat tersebut dan mungkin yang
berkesempatan mendapatkan pendidikan agama Islam yang paling kuat adalah
para bangsawan seperti keluarga Syekh Yusuf.

5
Azyumardi Azra 2005 ‘Shaykh Yusuf: His Role in Indonesia and South Africa’
Makalah untuk ‘One-day Seminar on Slavery and Political Exile’ 23.03.05, Cape
Town h. 2 14

Sejak kecil Syekh Yusuf menerima pendidikan agama Islam dan ‘diajar hidup
secara Islam’.
6
Di tanah asalnya, pendidikan agama Islam Syekh Yusuf termasuk
mengaji kitab suci Islam, yaitu Al Qur’an, sampai tamat serta pelajaran kitab-
kitab lainnya, misalnya Fiqih dan Tauhid. Walaupun beliau telah mencapai
kemajuan pesat hanya dalam beberapa tahun, kemajuan itu masih dianggap
kurang oleh Syekh Yusuf sehingga beliau selalu mencari guru dan ulama lain
sesuai dengan tradisi pendidikan Islam supaya pengetahuannya bisa diperdalam.

Setelah berguru pada seorang ulama dari Aceh, Syekh Jalauddin al-Aidit, selama
beberapa tahun, beliau masih merasa kurang puas dengan ilmu yang didapatnya,
sehingga Syekh Yusuf memutuskan untuk menuntut ilmu di pusat-pusat
pendidikan Islam di luar negeri seperti yang dianjurkan oleh guru-gurunya.
7
Satu
pendidikan yang harus dipelajari oleh Syekh Yusuf sebelum merantau adalah ilmu
kebatinan, sesuai dengan pengasuhan dan pendidikan beliau sebagai anak
bangsawan.
8
Sebagian dari pelajaran tersebut termasuk pengumpulan pengetahuan
mengenai budaya masyarakat Sulawesi Selatan, yang menjadi tradisi jika
seseorang akan meninggalkan daerahnya sendiri, supaya perantau itu bisa
‘membekali diri’ dengan ilmu tertentu untuk menghindari malapetaka dan agar
tidak mudah terperosok.
96
Abu Hamid h. 86
7
Abu Hamid h. 87
8
Abu Hamid h.87
9
Abu Hamid h.89 15

c. Perantauan

Pada tahun 1644, dalam usia 18 tahun, Syekh Yusuf memulai perantauannya
menuju Timur Tengah. Sesuai dengan jalur niaga pada zaman itu, perjalanan ke
Timur Tengah melalui daerah Banten, Jawa Barat. Pada masa itu, Banten
merupakan salah satu kerajaan Islam yang terpenting di pulau Jawa dan juga
dianggap sebagai sebuah pusat agama Islam yang penting di daerah tersebut.

Selama berada di Banten, Syekh Yusuf sempat memperdalam lagi pengetahuan
agama Islamnya dan bertemu dengan para ulama dan ahli agama yang ada di sana.
Selain itu, Syekh Yusuf berkesempatan berkenalan secara kerabat dengan
kerajaan Banten yang pada waktu itu dipimpin Sultan Abdul Mufahir Mahmud
Abdul Kadir, terutama dengan pangeran Surya, yang kemudian menjadi Sultan
Ageng Tirtayasa.

Walaupun telah banyak pengalaman di Banten, ternyata Syekh Yusuf masih
belum puas dengan pengetahuan agamanya dan memutuskan berangkat ke Aceh
untuk bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ahli agama terkenal.
Abu Hamid menyebutkan bahwa perjalanan ke Aceh itu benar- benar terjadi
10
,
sedangkan sumber lain, termasuk Azyumardi, berpendapat bahwa hal itu tidak
mungkin, disebabkan oleh ketiadaaan bukti bahwa Ar-Raniri ada di Aceh waktu

10
Abu Hamid h.91 16
itu.
11
Walaupun terdapat perbedaan pendapat, ada pendapat umum bahwa Syekh
Yusuf pernah berguru pada ahli tersebut dan menerima ijazah tarekat Qadiriyah.

Kurang lebih lima tahun kemudian, Syekh Yusuf berangkat lagi menuju Timur
Tengah. Di daerah itu Syekh Yusuf berniat untuk menambah ilmu agama
Islamnya serta menunaikan rukun Haji. beliau berangkat pada tahun 1649 dan
memerlukan lima puluh enam hari untuk sampai ke Timur Tengah.
12


Sebelum ke Mekkah untuk naik Haji Syekh Yusuf ke negara Yaman, di mana dia
berguru pada dua ahli tarekat, yaitu Sayed Syekh Abi Abdullah Muhammad
Abdul Baqi bin Syekh al-Kabir Mazjaji al-Yamani Zaidi al-Naqsyabandi dan
Syekh Maulana Sayed Ali. Dari syekh tersebut beliau diberikan ijazah Tarekat
Naqsyabandi serta ijazah Tarekat Al-Baalawiyah.

Waktu musim Haji dimulai Syekh Yusuf ke Mekkah untuk menunaikan ibadah
haji dan kemudian berpindah ke kota Medinah untuk meneruskan pelajarannya.
Di sana beliau berguru pada seorang syekh terkenal yang bernama Syekh Ibrahim
Hasan bin Syihabuddin al-Kurdi al-Kaurani dan kemudian diberikan ijazah tarekat
Syattariyah.

Walaupun beliau sudah menerima tiga ijazah tarekat dan sempat berguru pada
para syekh tarekat yang termasyhur pada masa itu, Syekh Yusuf belum puas

11
Azyumardi h.3
12
Abu Hamid h.92 17
dengan ilmunya sehingga memutuskan untuk pergi ke negeri Syam (Suria) untuk
bertemu dengan seorang syekh yang paling terkenal kealimannya, yaitu Syekh
Abu al Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Khalwati al-Qurasyi. Syekh
Yusuf diberi ijazah tarekat Khalwatiyah serta silsilah oleh syekh tersebut karena
kemajuan amal Syariat dan amal Hakikat yang dicapai oleh beliau. Selain itu,
karena pengalaman Syekh Yusuf tersebut, dia diukuhkan dengan gelar ‘Tajul
Khalwati Hadiyatullah’
13
dan sampai sekarang sering disebut sebagai ‘Syekh
Yusuf al- Taj al- Khalwat al-Maqassari’.

Selain lima aliran tarekat tersebut, Syekh Yusuf pernah belajar lebih dari dua
belas jenis tarekat lain dan juga diberikan hak mengajar Tarekat. Sebagai akibat
dari berbagai jenis aliran yang dipelajarinya, pengetahuan yang tinggi, luas dan
mendalam dicapainya
14
sehingga beliau sangat dihormati oleh karena hal itu.

Sebelum pulang ke Indonesia, Syekh Yusuf pernah menikah di Mekkah, tetapi
istrinya meninggal waktu melahirkan. Beliau menikah lagi di Jeddah dengan
seorang putri yang juga asli Makassar.

Selama berada di Timur Tengah beliau sempat berguru pada ahli agama terkenal,
terutama ahli Tarekat, dan pengetahuan beliau terhadap agama Islam semakin
bertambah. Megenai lamanya waktu Syekh Yusuf merantau, ada dua pendapat,
yaitu pendapat Abu Hamid yang mengatakan bahwa beliau kembali ke Indonesia

13
Abu Hamid h.93
14
Ibid 18
pada tahun 166415
, dan pendapat van Bruinessen, yang menyebut tahun 167216

sebagai tahun kepulangan Syekh Yusuf ke Indonesia. Menurut berbagai sumber
beliau ternyata sempat mencari ilmu selama antara dua puluh dan dua puluh
delapan tahun.


d. Pengasingan

Ada pendapat umum bahwa Syekh Yusuf berpindah langsung ke Banten, Jawa
Barat, bukan Makassar setelah selesai merantau.
17
Karena sudah pernah ke Banten
sebelum berangkat ke Timur Tengah, beliau mengenal masyarakat di sana,
termasuk kerajaan Banten. Raja yang memerintah daerah Banten pada masa itu
adalah Sultan Ageng, yaitu pangeran Surya. Pada waktu itu Sultan Ageng
berusaha untuk memajukan kehidupan beragama rakyatnya sehingga para ulama
dari luar diterima dengan baik. Oleh karena itu, Syekh Yusuf, yang sudah tenar
akan pengetahunnya yang mendalam, sempat menarik perhatian raja tersebut,
apalagi mereka sudah saling mengenal sebelumnya.

Beberapa bulan setelah sampai di Banten Syekh Yusuf mengawini seorang Putri
Sultan Ageng dan aktif dalam pengajaran agama Islam. beliau sangat dihormati
baik karena pengetahuan maupun kepribadiannya yang menarik, bahkan dijadikan

15
Abu Hamid h. 95
16
Azyumardi h.9
17
Abu Hamid, h.95, Azyumardi h.9, Dangor, S h. 20 19
mufti dan penasehat utama kerajaan. Selain itu semakin lama citra Syekh Yusuf
sebagai seorang syekh tarekat dan sufi semakin terkenal di kalangan penduduk
pada masa itu.

Selain menjadi tokoh agama yang penting, Syekh Yusuf juga mempunyai peran
penting dalam bidang politik selama dua puluh tahun beliau di Banten. Sekitar
tahun 168018
muncul konflik politik dalam kerajaan Banten, yaitu antara Sultan
Ageng dan Sultan Muda, Abunazzar Abdul Kahar, atau Sultan Haji. Ketegangan
antara mereka disebabkan oleh perbedaan pendapat. Sultan Ageng sangat
menetang peran Kompeni Belanda dalam urusan kerajaan Banten, sedangkan
Sultan Haji mendukung Kompeni Belanda. Pada awal tahun 1682, konflik
tersebut akhirnya berubah menjadi perang antara kedua belah pihak tersebut.

Syekh Yusuf yang telah mempunyai kedudukan dan peran penting dalam kerajaan
Banten memutuskan untuk mendukung temannya, Sultan Ageng, dalam konflik
tersebut dan menjadi pemimpin pasukan. Dalam perang pihak Sultan Ageng
terpaksa berkelahi baik dengan pasukan Sultan Haji maupun pasukan Belanda,
yang memanfaatkan keadaannya supaya bisa mempengaruhi daerah Banten, yang
pada masa itu merupakan salah satu pusat niaga yang penting di Indonesia.
Setelah Belanda menyerang daerah kekuasaannya Sultan Ageng terpaksa
melarikan diri ke daerah pegunungan selatan Jawa Barat dengan Syekh Yusuf dan

18
Azyumardi, h. 9
20
pasukannya. Kemudian pada tahun 1683 Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda
dan dibuang ke Batavia.

Walaupun Sultan Ageng ditangkap, Syekh Yusuf tetap meneruskan serangan pada
pasukan Belanda dan memimpin pasukan sejumlah empat ribu orang, yang terdiri
dari orang Bugis, Makassar, serta orang Jawa, untuk berperang melawan
musuhnya. Kompeni Belanda mengalami kesulitan mengalahkan pasukan Syekh
Yusuf, tetapi akhirnya pada akhir tahun 1683, dengan taktik penipuan, komandan
pasukan Kompeni Belanda menangkap Syekh Yusuf dan membuangnya ke
Batavia dimana beliau dipenjarakan selama enam bulan.

Berita bahwa Syekh Yusuf ditahan di Batavia segera tersiar dan beliau dianggap
sebagai seorang pahlawan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Selain
itu beliau sangat dihormati atas keberaniannya dan dipuja sebagai orang suci.
Walaupun Syekh Yusuf ditangkap dan dijaga terus agar tidak dapat
mempengaruhi masyarakat, pengaruhnya masih dapat dirasakan. Kompeni
menjadi takut dan khawatir akan timbul reaksi seperti pemberontakan dari
pendukung Syekh Yusuf. Sebagai akibat dari kekhawatiran itu, Syekh Yusuf
bahkan diberitakan telah dibunuh, dan akhirnya diasingkan ke Ceylon supaya
tidak mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Syekh Yusuf diasingkan ke Ceylon bersama kelompok yang terdiri dari keluarga
serta sahabatnya. Di sana beliau sempat mengembangkan komunitas Islam 21
Melayu serta menulis manakib agama. Walaupun Kompeni ingin menjauhkan
Syekh Yusuf dari masyarakat Indonesia melalui tindakan pengasingan, usaha itu
gagal. Syekh Yusuf masih mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan
masyarakat Indonesia melalui para haji Indonesia yang singgah di Ceylon. Para
haji tinggal di Ceylon sampai tiga bulan dan biasanya memanfaatkan kesempatan
itu untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dengan Syekh Yusuf. Dalam
ajarannya, Syekh Yusuf sempat menyelipkan pesan-pesan politik untuk tetap
mengadakan perlawanan terhadap Kompeni Belanda. Beliau juga sempat
mengirim surat-surat dan pesan kepada kerajaan Gowa dan Banten melalui para
haji.Oleh karena itu, walaupun beliau diasingkan ke negara lain supaya tidak bisa
mempengaruhi sikap orang di Indonesia, Syekh Yusuf masih berpengaruh
terhadap masyarakat dan politik Indonesia. Pesan-pesan Syekh Yusuf sempat
menyebabkan pemberontakan di beberapa kota di Indonesia, termasuk Banten dan
Gowa. Akhirnya Kompeni Belanda menyadari hubungan antara Syekh Yusuf dan
para haji dan mereka memutuskan mengasingkan Syekh Yusuf lebih jauh lagi.

Pada tahun 169419
, Syekh Yusuf bersama empat puluh sembilan orang, termasuk
keluarga dan sahabatnya, dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Untuk
menghindari kemungkinan hubungan antara Syekh Yusuf dan masyarakat luas,
pada khususnya orang Indonesia lain yang diasingkan ke daerah kota Cape Town,
beliau bersama keluarga dan sahabatnya dipindahkan ke daerah pertanian yang
terpencil di Zandvliet. Yang menarik, dewasa ini daerah tersebut bernama

19
Abu Hamid h.111, Azyumardi h.17, Dangor, S h. 21 22
‘Macassar’ dan daerah pantai disekitarnya diberi nama ‘Macassar Beach’,
mengingat kaitannya dengan Syekh Yusuf dan sahabatnya. Mengabaikan
peringatan dari Kompeni Belanda, Syekh Yusuf menjadi semacam pemimpin lagi,
yaitu pemimpin agama, dan berusaha untuk mengajarkan agama Islam kepada
baik kelompok sahabatnya maupun orang lain. Sebagai akibatnya, beliau berhasil
mengembangkan masyarakat Islam di Cape Town sehingga kini beliau dianggap
sebagai salah satu pendiri masyarakat Islam di Afrika Selatan. Beliau tinggal di
Afrika Selatan selama lima tahun sebelum meninggal pada tahun 169920
lalu
dimakamkan di Faure, Cape Town.


e. Kematian

Ada semacam kesepakatan bahwa Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan dan
langsung dimakamkan di sana. Meskipun begitu, ada beberapa peristiwa yang
kemudian menciptakan ketidakjelasan mengenai makam Syekh Yusuf, terlebih
lagi terdapat berbagai kepercayaan yang saling menyangkal terhadap hal tersebut.

Menurut Abu Hamid, yang bisa dianggap sebagai representasi dari pendapat
masyarakat Makassar, pada tahun 1704 permohonan Raja Gowa, yaitu agar
jenazah Syekh Yusuf dikembalikan ke Sulawesi, dikabulkan oleh Kompeni

20
Abu Hamid h.118, Azyumardi h. 18, Dangor, S h.22 23
Belanda. Yang kemudian menjadi masalah adalah apakah kerangka yang dikirim
ke Makassar merupakan kerangka Syekh Yusuf atau kerangka orang lain.
21


Dangor berpendapat bahwa jenazah Syekh Yusuf masih terdapat di Afrika Selatan
dan makamnya di Faure merupakan makam ‘asli’nya. Menurut Dangor, orang-
orang yang berkunjung ke makam tersebut memiliki kemampuan mistik sehingga
kalau makam itu bukan makam asli Syekh Yusuf mereka akan mengetahui hal
itu.
22


Selain itu, Azymardi menyebutkan mitos yang mengatakan bahwa yang dikirim
dari Afrika Selatan hanyalah satu jari Syekh Yusuf
23
. Kemudian dari jari itu,
waktu perjalanan ke Makassar, tubuh beliau dibuat sehingga waktu tiba di
Sulawesi tubuh Syekh Yusuf telah utuh.

Selain masalah kedua makam tersebut, ada kira- kira tiga atau empat makam lain
yang menegaskan bahwa Syekh Yusuf dimakamkan di tempat yang berbeda.
Tempat- tempat itu antara lain Banten, Jawa Barat, Sri Lanka, Palembang,
Sumatera serta pulau Puteran, Madura. Walaupun makam yang berada di Afrika
Selatan dan di Makassar secara umum dianggap sebagai makam utama Syekh
Yusuf, makam yang lain juga disebutkan dalam beberapa sumber
24
. Yang

21
Abu Hamid h.119, h.123
22
Dangor, S h.146
23
Azyumardi h. 19
24
Osa, 2005 Meneladani Perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani,
Artikel dalam ‘Tabloid Repulika: Dialog Jumat’ 14.10.05 24
menjadi persamaan adalah di setiap tempat dimana makam Syekh Yusuf berada
orang datang berziarah dan makam itu dianggap keramat. Ternyata, seperti dalam
kehidupannya, dalam kematiannya Syekh Yusuf juga berada di berbagai tempat
di dunia.

B. Sejarah: Historiografi dan Pluralitas

Satu sifat sejarah yang menarik namun kontroversial adalah pluralitasnya, yaitu
hal bahwa setiap sejarah mempunyai beberapa versi. Sifat ini terdapat dalam
pengamatan sejarah Syekh Yusuf maka kalau cerita mengenai Beliau diamati dan
dibandingkan, ternyata setiap masyarakat mengakui versinya sendiri. Sampai
sekarang terdapat beberapa versi utama yang mudah ditemukan dan diterima
secara luas yang berbentuk sejarah tertulis. Walaupun begitu berada versi-versi
lain sejarah Syekh Yusuf dari kalangan lain yang belum diumumkan serta belum
dijelajahi secara mendalam, termasuk versi Madura.

Kalau studi sejarah, yaitu historiografi, diamati ternyata terdapat banyak kasus di
mana versi lain sebuah sejarah tidak diakui atau diberikan suara. Ahli sejarah
hanya menyoroti versi-versi tertentu, biasanya versi dari pihak orang berkuasa.

Nur Abdurrahman, ‘Syaikh Yusuf Salamaka vs. Karaeng Pattingalloang tentang
Lima Perkara’ www.freewebs.com/hmnur/nur11.htm (Diakses tgl 08.02.06)
‘Wisata Religious ke Makam Tuanta Salamaka’ Artikel dalam
www.makassarterkini.com (Diakses tgl 08.02.06)
Andang Subrianto 2004 ‘Tantangan Industralisasi Madura’ Banyumedia
Publishing, Malang 25
Oleh karena kecenderungan itu, cerita dari ‘orang biasa’ atau ‘orang awam’
kurang dihargai serta tidak diberikan ruang dalam pentas sejarah.
25


Masalah tersebut sering terjadi dalam historiografi Indonesia baik pada jaman
Belanda maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu saat ini terjadi
semacam perubahan pandangan terhadap sejarah dan siapa yang menjadi
pengarang sejarah pada masa kini.
26
Perubahan ini, walaupun masih terjadi secara
pelan, menjadi fenomen global historiografi. Sekarang ini fokusnya sejarah mulai
berubah sehingga pendapat selain dari pihak akademis maupun politik, yaitu
pendapat sejarah orang awam, juga diakui
27
.

Berkaitan dengan fenomena tersebut adalah perubahan pikiran mengenai
bagaimana sejarah didokumentasi atau dikenang. Yang dimaksudkan, kalau dulu

25
Nordholt, H.S. 2004. Working paper No 6 “De-colonising Indonesian
Historiography” Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian
Studies public lecture series “Focus Asia” 25-27 Mei 2004.
http://www.ace.lu.se/publications/workingpapers/nordholt.pdf diakses 17 April
2006

Curaming, R 2003 Towards Reinventing Indonesian Nationalist Historiography
dalam Kyoto Review of South-East Asia, Issue 3 ‘Nations and Other Stories’
March 2003
Bambang Purwanto 2005 Kekerasan dan Kriminalitas di Kota Pada Saat
Transisi: Kotagede, Yogyakarta Pada Akhir Masa Kolonial dan Awal
Kemerdekaan dalam Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di
Indonesia. Edited by Freek Columbijn, Martine Barwegen, Purnawan
Basundoro, Johny Alfian Khusyairi, Ombak

26
Curaming h.2
27
Curaming h.3
Shapiro, A 1997 Whose (Which) History Is It Anyway? (Introduction) dalam
‘History and Theory’ Volume 36 No. 4‘ Producing the Past: Making Histories
Inside and Outside the Academy’ December 1997, h.1 26
hanya secara tertulis dihargai, sekarang ada dukungan juga untuk sejarah lisan dan
mitos, misalnya dari ahli sejarah seperti Bambang Purwanto28
. Boleh dikatakan
bahwa fenomena ini merupakan satu sifat dekolonisasi sejarah dimana
penghargaian sejarah tertulis saja, yang sangat cenderung ke budaya Barat dan
kaum penjajah, ditolak dan cara pewarisan sejarah lokal, seperti melalui sejarah
lisan, juga dihargai.

Jadi sekarang sikap para ahli sejarah dan historiografi mulai menjadi lebih terbuka
dan perubahan ini memberi kesempatan untuk menjelajahi banyak versi sejarah
dari berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak diberi kesempatan.
Yang jelas, kesempatan ini menimbulkan banyak versi cerita mengenai satu
peristiwa atau satu tokoh.

Satu hal yang berkaitan dengan pluralitas sejarah adalah pengarangan sejarahnya.
Boleh dikatakan bahwa berbagai versi sejarah dari berbagai kalangan masyarakat
merupakan sebuah akibat dari latar belakang masyarakat tersebut. Latar belakang
masyarakat yang berbeda yang mempengaruhi persepsi realitas mereka. Mengutip
kata Bernard Cohn ‘It is the combination of how history is mediated by culture
and how culture is mediated by history, which produces the perspectives people
use when they conceptualize the past’.
29
Yang dimaksudkan Cohn adalah bahwa
pengaruh budaya pada sejarah serta pengaruh sejarah pada budaya adalah hal
yang mempengaruhi bagaimana orang memandang masa lalu, yaitu sejarah.

28
Curaming h.10
29
Nordholt h.1 27

Selain itu, proses manusia menciptakan persepsi realitas, yaitu budaya
masyarakat, dipengaruhi oleh pengalaman mereka serta informasi yang
didapatkan melalui orang lain atau komunikasi massa.
30
Jadi bagaimana seseorang
memandang realitas, dalam kasus ini realitas sejarah atau realitas masa lalu,
sangat tergantung pada apa yang mereka telah alami serta informasi yang tersedia
untuk mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman mereka termasuk
usia, tingkat pendidikan, daerah geografis dan lain sebagainya. Pengalaman dan
informasi yang didapatkan setiap masyarakat adalah berbeda dan sebagai
akibatnya persepsi realitas setiap masyarakat atau kelompok akan berbeda.

Penjelasan tersebut terkait erat dengan keadaan sejarah Syekh Yusuf. Oleh karena
setiap masyarakat memiliki budaya dan berlatar belakang yang berbeda, cara
mereka memandang sejarah akan berbeda sehingga muncul pluralitas
sejarah.Yang menjadi menarik dan penting adalah penjelajahan versi masing-
masing agar sebuah pandangan dan pengetahuan yang lebih luas bisa kita dapat
baik mengenai Syekh Yusuf maupun makamnya.

30
Ogles, R M. 1987 ‘Cultivation Analysis: Theory, Methodology and Current
Research on Television-Influenced Constructions of Social Reality’ dalam Mass
Comm Review, Volume 14 Numbers One and Two San Jose: Mass
Communications and Society Division, Association for Education in Journalism
and Mass Communication h 43 28
BAB III
Penyajian dan Analisa Data

A. PENYAJIAN DATA


I. Monography Wilayah Penelitiana. Desa Talango dan Masyarakat Madura

Penelitian ini dilakukan di Desa Talango, Pulau Puteran, yang berada di
kabupaten paling timur Madura, yaitu Kabupaten Sumenep. Pulau Puteran terletak
di sebelah timur laut Pulau Jawa dan merupakan salah satu dari enam puluh pulau
yang terdapat di Sumenep. Walaupun Pulau Puteran bisa dianggap agak terpencil,
pulau itu merupakan satu wilayah kecamatan yang dinamakan Talango, sehingga
jumlah penduduknya agak besar. Kecamatan Talango terdiri dari delapan desa,
termasuk Desa Talango. Jumlah penduduk Desa Talango adalah 6, 082 orang,
termasuk 3309 perempuan dan 2773 laki-laki.
31


Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Desa Talango, tingkat pendidikan
penduduk desa tersebut rata-rata adalah Sekolah Menengah Pertama, sedangkan
ada pula sejumlah orang yang tamat Sekolah Menengah Atas dan juga yang
kuliah di luar desa. Yang menarik dan penting disebutkan adalah bahwa walaupun

31
Dari Laporan Bulanan Desa- Februari 2006, Kantor Desa, Desa Talango. 29
penduduk tidak sempat tamat sekolah formal di tingkat atas, ada sejumlah besar
yang ‘mondok’ di pondok pesantren, sesuai dengan budaya dan kebiasaan
masyarakat Madura.
32
Pekerjaan utama di Desa Talango adalah pertanian, pada
khususnya peternakan dan nelayan, sebab tanahnya yang kurang subur.

Kalau budaya Desa Talango diamati yang muncul secara kuat adalah keislaman.
Yaitu, hubungan masyarakat Talango dengan agama Islam, hal ini sesuai dengan
agama masyarakat Madura secara umum yang sangat kuat. Walaupun terdapat
orang yang beragama lain, ternyata ada kaitan etnis antara orang Madura dan
agama Islam. Madura sering digambarkan sebagai ‘Masyarakat santri’ dan citra
masyarakat Madura itu sangat kuat.
33
Hal ini dicerminkan dalam tradisi ‘mondok’
orang Madura serta posisi sosial dan politik berpengaruh para ulama dan kiai dan
lain sebagainya.

Budaya Desa Talango juga dipengaruhi oleh sejarah Kabupaten Sumenep. Di
Kabupaten Sumenep terdapat sebuah kraton dan karena keberadaannya serta
pengaruh masyarakat kerajaan pada masyarakat Sumenep, baik bahasa maupun
budaya orang Sumenep dianggap sebagai lebih halus daripada daerah lain di
Madura. Kehalusan tersebut juga mempengaruhi citra masyarakat Talango.32
Andang Subaharianto 2004 Tantangan Industrialisasi Madura (Membentur
Kultur, Menjunjung Leluhur) Malang: Bayumedia Publishing

33
Andang, Subaharianto h.54 30
b. Makam Syekh Yusuf

Makam Syekh Yusuf yang menjadi fokus penelitian ini terletak di Desa Talango,
Pulau Puteran di Kabupaten Sumenep, Madura. Menurut yayasan di Asta Tinggi,
yaitu kelompok yang merawat makam Raja-Raja Sumenep maupun makam Syekh
Yusuf, makamnya ditemukan pada tahun 1791 oleh Sri Sultan Abdurrahman
Pangkutaningrat, Raja Sumenep. Makamnya dinamakan ‘Asta Yusuf’ serta
diperbaiki oleh raja tersebut. Yang menarik adalah bahwa di makam ini tokohnya
dipanggil ‘Sayyid Yusuf’, bukan ‘Syekh Yusuf’.


Makam ini merupakan salah satu dari sekitar empat makam keramat di Madura
dan satu-satunya makam keramat di Desa Talango. Makamnya agak sederhana
dan tidak ditutup dengan bangunan, bahkan tidak diberi atap. Disekeliling makam
terdapat tempat yang disediakan untuk para peziarah, termasuk lantai cukup besar
yang baru dipasang dengan ubin (Gambar 1), tempat buku lengkap dengan buku-
buku doa dan Al-Qur’an serta tempat duduk di luar (Gambar 2) . Yang terdapat di
halaman depan makamnya antara lain sebuah pendopo yang dijaga Juru Kuncinya
(Gambar 3) , beberapa warung makan dan angkringan serta bangunan mushola
(Gambar 4). Selain itu di halaman depan terdapat pula sebuah monumen kecil
yang diberikan oleh Bupati Sumenep untuk memperingati Syekh Yusuf serta
wafatnya. Di sekitar makam ini terdapat banyak makam lain (Gambar 5),
kebanyakan adalah makam keturunan Arab- Madura dari Talango. Karena Syekh 31
Yusuf diperkirakan berasal dari Arab, ada ikatan kuat antara orang keturunan
Arab-Madura dan Beliau. Sebagai akibatnya pekuburan ini disediakan untuk
orang-orang dari kalangan tersebut.


Gambar 1

Tempat ziarahGambar 2

Tempat Qur’an dan buku doa
32
Gambar 3

Pendopo yang dijaga Juru Kunci Asta Yusuf

Gambar 4

Warung dan angkringan disekitar makam Asta Yusuf33
Gambar 5


Makam lain di sekitar makam Syekh Yusuf
Makam lain di Asta Yusuf

Akhir- akhir ini makamnya dijaga oleh empat Juru Kunci yang berasal dari satu
keluarga. Keluarga tersebut mendapat tanggung jawab tersebut dari Kerajaan
Sumenep sembilan generasi yang lalu, menurut Juru Kunci utamanya (Gambar 6).
Kalau makam lain diamati, sering terdapat kasus dimana keturunan orang yang
dimakamkan menjadi Juru Kunci padahal dalam kasus Asta Yusuf, keluarga Juru
Kuncinya bukan keturunan Syekh Yusuf.
Gambar 6

Juru Kunci utama Asta Yusuf dan makam Syekh Yusuf 34
Yang berperan sebagai Juru Kunci bertanggung jawab atas pemeliharaan
makamnya, hubungan dengan para peziarah serta administrasi dan penjagaan
makamnya. Juru Kunci menemui para peziarah dan memberi semacam
pengenalan lengkap dengan sejarah makamnya kepada mereka dan mencatat
informasi orang- orang yang berziarah ke Asta Yusuf tersebut di buku tamu.

Asta Yusuf menjadi sebuah tempat ‘Wisata Religi’, maka para peziarah yang
sampai ke makam ini berasal dari berbagai tempat baik di Madura maupun di luar
Madura. Untuk mendapat gambaran umum dari jumlah dan sifat peziarah yang
mendatangi Asta Yusuf, data dari buku tamu akan disajikan. Data yang berikut
berasal dari bulan April tahun 2005. Periode itu terpilih sebab adanya peristiwa
agama Islam Maulid Nabi yang diadakan pada bulan tersebut. Sebagai akibat
adanya peringatan tersebut Asta Yusuf sangat ramai oleh banyak peziarah dari
mana-mana sehingga dari data buku tamu bulan ini sebuah gambaran yang
mendalam dapat diterima .
umlah Peziarah Asta Yusuf: Bulan April 2005
Tabel 1: Pembagian Jumlah Peziarah Asta Yusuf: Bulan April
2005. Sumber: Buku Tamu Asta Yusuf.
Jumlah Peziarah di Asta Yusuf: Bulan April 2005
Madura (25.26%)
Jawa Timur (40.59%)
Jawa Barat (18.97%)
Jawa Tengah (11.19%)
Luar Jawa (0.12%)
N/A (3.87%) 35
Pada bulan April 2005 jumlah total peziarah adalah 10 229 orang. Dari jumlah
tersebut sebagian besar berasal dari daerah Jawa Timur (40.59% atau 4152 orang),
kemudian bagian jumlah peziarah nomor dua terbesar berasal dari Madura
(25.26% atau 2584 orang). Walaupun Madura termasuk Propinsi Jawa Timur,
kedua daerahnya dipisahkan dalam angka ini demi perbedaan demografis, yaitu
supaya jumlah peziarah yang merupakan penduduk Madura sendiri berziarah ke
Asta Yusuf dapat diamati dengan jelas. Selain Jawa Timur, ada sejumlah yang
cukup besar baik dari Jawa Barat (18.97% atau 1940 orang) maupun dari Jawa
Tengah (11.19% atau 1145 orang). Sisanya dari Luar Jawa (0.12% atau 12 orang)
termasuk orang Bali serta orang Riau, sedangkan bagian yang dinamakan ‘N/A’
terdiri dari orang yang tidak menyebutkan tempat asalnya di buku tamu (3.87%
atau 396 orang). Dari data tersebut bisa dilihat bahwa kebanyakan peziarah ke
Asta Yusuf berasal dari Jawa dan Madura, sedangkan hanya sebagian kecil
berasal dari luar Jawa. Peziarah yang berziarah ke Asta Yusuf termasuk juga
dalam rombongan baik kecil, misalnya satu atau dua orang, maupun rombongan
yang sangat besar, misalnya seratus dua puluh orang. Secara umum rombongan
lebih besar cenderung dari tempat yang lebih jauh, misalnya Jawa Barat,
sedangkan rombongan yang lebih kecil pada umumnya berasal dari Madura.

Data yang telah disajikan di atas merupakan data dari buku tamu Asta Yusuf
waktu Bulan Mulud tahun 2005. Seperti sudah dijelaskan, waktu Mulud
merupakan salah satu waktu paling ramai oleh peziarah di makam Syekh Yusuf.
Waktu ramai lainnya termasuk Bulan Haji dan periode sebelumnya serta beberapa 36
minggu sebelum Bulan Puasa atau Ramadan. Kalau waktu biasa diamati, yaitu
bulan-bulan selain periode tersebut, waktu yang paling ramai di makamnya adalah
malam jumat, terutama malam jumat kliwon.

Setiap malam jumat kliwon diadakan ceramah oleh ulama setempat dan biasanya
didatangi oleh penduduk Talango. Acara lain yang diadakan di makamnya adalah
‘Haul’, setiap bulan Sha’ban, bulan wafatnya Syekh Yusuf menurut orang
setempat. Acara Haul terdiri dari pembacaan riwayat hidup Syekh Yusuf serta
cerita-cerita lain mengenai Beliau dan dihadiri baik orang Madura maupun orang
dari daerah lain di Indonesia. Kadang-kadang acara tersebut didatangi orang dari
luar negeri, misalnya dari Timur Tengah.

Ternyata selain pengaruh budaya atau pengaruh agama makamnya pada
masyarakat Talango, juga ada pengaruh ekonomi. Keberadaan ‘Wisata Religi’ di
Pulau Puteran dan Desa Talango sedikit bermanfaat untuk ekonomi di sana.
Orang yang berziarah ke Asta Yusuf menggunakan transportasi lokal termasuk
perahu, tongkang serta becak. Mereka membeli makanan serta barang lain dari
warung dan toko, kemudian mereka memberi sumbangan ke Asta Yusuf sehingga
mendukung perekonomian lokal dan penduduk Talango bisa memanfaatkan
keberadaan tempat pariwisata itu. Orang Talango sendiri menyadari dampak itu
dan mengakui bahwa kalau pada periode di mana jumlah peziarah ke Asta Yusuf
berkurang ada dampak ekonomi negatif yang dirasakan oleh orang lokal.
37
II. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama, wawancara serta focus
group discussion informal tentang tokoh Syekh Yusuf diadakan untuk
mendapatkan suatu pengetahuan yang lebih luas dari segi peneliti. Penelitian ini
dilakukan dengan responden yang mempunyai pengetahuan mengenai tokoh
Syekh Yusuf, terutama orang Sulawesi Selatan yang sekarang menetap di kota
Malang. Langkah ini merupakan riset latar belakang dan tidak termasuk penelitian
utama. Sekitar lima belas orang diwawancarai untuk kepentingan ini. Selain itu,
pada waktu langkah pertama penelitian ini, peneliti membaca bermacam-macam
tulisan akademis tentang Syekh Yusuf, studi sejarah serta Madura .

Laporan ini terfokus di Desa Talango sehingga responden dari Talango yang
menjadi responden utama. Oleh karena itu karakterisik mereka yang akan dibahas.
Karena sebagian dari tujuan penelitian ini adalah untuk menghimpun berbagai
pendapat dan cerita orang mengenai Syekh Yusuf dan makamnya di Madura, sifat
responden termasuk jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan tidak terbatas
maka demografi respondennya agak bervariasi. Meskipun demikian, terdapat
beberapa sifat yang dimiliki oleh semua responden, salah satunya mengenai
tempat tinggal. Penelitian ini terfokus pada masyarakat Desa Talango di Madura
maka satu ciri universal respondennya adalah tempat asal atau tempat tinggal
mereka, yaitu Desa Talango. Selain itu, setiap responden diharapkan mempunyai 38
sebuah pengetahuan serta pengalaman tentang Syekh Yusuf serta makamnya
sehingga bisa menceritakan hal-hal tersebut.

Jumlah responden utama adalah sekitar tiga puluh orang. Karakteristik pokok
responden disajikan dalam gambaran singkat berikut:

Usia:
Mengenai usia, respoden yang paling tua berumur sembilan puluh enam tahun,
sedangkan yang paling muda berumur tujuh belas tahun, sedangkan kebanyakan
responden berumur antara kira-kira dua puluh dan lima puluh tahun.

Tingkat Pendidikan:
Dalam kelompok responden penelitian ini, terdapat beberapa orang yang lulus
SD, biasanya kalangan yang berusia lima puluh tahun ke atas dan juga responden
yang lulus SMA, serta yang meneruskan pendidikannya di institusi perguruan
tinggi. Terdapat juga responden yang menjadi lulusan SMP dan juga sebagian
lulusan SMP yang kemudian ‘mondok’, sesuai dengan budaya di Madura.

Jenis Kelamin:
Ada keseimbangan antara representasi kedua jenis kelamin dalam kelompok
responden penelitian ini. Walaupun kebanyakan informan kunci adalah lelaki, ada
juga responden wanita yang mempunyai pengetahuan luas mengenai makam dan
tokohnya. 39
Agama:
Setiap responden penelitian ini beragama Islam dan terdapat dua alasan utama
untuk itu. Yang pertama, satu sifat tetap respondennya adalah mereka mempunyai
pengetahuan serta pengertian terhadap Syekh Yusuf dan makamnya. Karena
Syekh Yusuf merupakan seorang tokoh agama Islam maka yang mempunyai
pengetahuan mengenai Beliau kebanyakan adalah orang Muslim. Selain alasan
itu, budaya Madura berkaitan erat dengan agama Islam yang ‘santri’ sehingga
kebanyakan penduduk Madura, yang menjadi responden penelitian ini, beragama
Islam.

Pekerjaan:
Pekerjaan respondennya termasuk pedagang, pegawai negeri serta guru. Juga
terdapat beberapa orang yang menjadi ibu rumah tangga, pensiunan dan pelajar
yang belum bekerja. Kebanyakan orang bekerja dan belajar di Pulau Talango,
sedangkan ada satu responden yang bekerja di kota Sumenep.

Dalam penelitian yang diadakan di Talango, mucul dua informan kunci.
Gambaran singkat para responden tersebut adalah sebagai berikut:

Informan Kunci 1
Jenis kelamin: Laki-laki
Usia: 70 tahun
Pekerjaan: Juru Kunci di Asta Yusuf 40
Pendidikan: Tamat SD
Agama: Islam
Keturunan: Madura asli

Responden ini terpilih sebagai informan kunci karena pengetahuannya tentang
makam dan kedudukan dalam masyarakat Talango. Baik karena perannya sebagai
Juru Kunci Asta Yusuf maupun karena usianya, repsonden mengenal banyak
orang dalam masyarakatnya dan mengetahui banyak tentang desanya. Dia dapat
mengenalkan banyak responden lain yang cocok untuk kebutuhan penelitian ini.

Informan Kunci 2
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia: 35 tahun
Pekerjaan: Pedagang
Pendidikan: Tamat SMP, Pondok Pesantren
Agama: Islam
Keturunan: Keturunan Arab

Responden ini terpilih sebagai informan kunci karena pengetahuannya yang luas
mengenai tokoh ‘Sayyid Yusuf’ dan juga karena statusnya dalam masyarakat
Desa Talango. Responden ini cukup dihormati penduduk terutama karena
pengetahuan agamanya yang luas.Dia juga dapat mengenalkan banyak orang yang
dianggap cocok untuk menjadi responden penelitian ini. 41
Selain kedua kelompok responden yang dijelaskan di atas, ada juga beberapa
orang lain yang diwawancarai. Orang- orang tersebut merupakan peziarah dari
rombongan besar dari luar Madura yang berkunjung ke makam Syekh Yusuf.
Mereka diwawancarai sebagai tambahan supaya didapat semacam gambaran
ziarah. Responden dari kelompok tersebut termasuk dua orang laki-laki yang
menjadi pemimpin rombongan dari Surabaya serta Jombang dan satu perempuan
anggota rombongan dari Jember.

42
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIANHasil penelitian ini oleh satu pihak diharapkan namun dari pihak lain agak tidak
terduga. Harus diakui bahwa sebelum turun ke lapangan, peneliti mempunyai
ekspektasi umum tentang apa yang akan ditemukan waktu melakukan penelitian
di Desa Talango, tetapi waktu proses penelitian dilakukan ternyata ada masalah
yang muncul yang sebelumnya tidak diperkirakan. Hasil penelitian yang didapat
tidak sesederhana ekspektasi peneliti dan masalah yang muncul menyebabkan
tugasnya menjadi lebih rumit sehingga menjadi lebih menarik menurut pendapat
peneliti.

Yang sempat dipenuhi adalah upaya peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang
cerita orang Madura baik mengenai makam maupun tokoh Syekh Yusuf. Para
responden secara umum mempunyai pengetahuan serta pengalaman terhadap
kedua hal yang diteliti dan dari jawaban mereka sebuah gambaran tentang ‘versi
Madura’ ceritanya makam dan tokoh Syekh Yusuf dapat diambil. Meskipun
begitu, ternyata ada semacam pluralitas dalam versi Madura mengenai cerita serta
kepercayaan baik terhadap makam maupun tokohnya. Dalam proses penelitian
muncul kemungkinan di mana sama sekali tidak ada hubungan antara orang
Talango dan Syekh Yusuf. Namun demikian mereka mengetahui tokoh Syekh
Yusuf sehingga hal ini menambah ketertarikan peneliti ini. Ketidakjelasan dan
pluralitas ceritanya muncul terutama tentang tokohnya dan bukan makamnya.
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan, pembahasan hasil penelitian 43
terdiri dari dua bagian utama, yang pertama fokus pada makamnya dan yang
kedua memfokuskan pada ketokohannya.


I. Cerita tentang Makam Syekh Yusuf di Talango

a. Cerita Utama tentang Makam

Selama penelitian tentang makam Asta Yusuf muncul fenomena di mana, dari
satu segi, terdapat universialitas pendapat, yaitu dari setiap responden wawancara
serta focus group discussion muncul cerita sejarah makam Syekh Yusuf yang
hampir sama. Yang diceritakan boleh dianggap sebuah mitos tentang penemuan
makamnya di Talango dan yang menarik diamati adalah walaupun kadang-kadang
terdapat rincian kecil yang berbeda, secara keseluruhan ceritanya sama. Yang
berikut adalah sejarah makam Syekh Yusuf seperti diceritakan oleh Juru Kunci
utama Asta Yusuf:

“ Yang menemukan makamnya pertama Raja Sumenep Sultan
Abdurrahman tahun 212 Hijiriyyah….Mempunyai niat untuk
menyebarkan Islam ke pulau Bali. Hari kemis malam Jum’at dia naik
kapal layar…waktu itu masih jaman Belanda… Dalam perjalanan dia
lihat nur atau cahaya. Dia lihat dari atas kapal, nur itu tembus ke
langit. ‘Insya Allah di Pulau Puteran ada seorang Wali’. Dia turun di
pelabuhan untuk mengatakan dia melihat nur itu. Waktu di tempat
nur Sultan Abdurrahman memberi salam ‘Assalamualaikum’ dijawab
‘Waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatu’. Sultan Abdurahman
ingin tahu siapa yang sebenarnya yang menjawab salam. Dia
mendoakan kepada Allah Subhana wataallah minta ditunjukkan
namanya. Lima menit lagi kejatuhan selembar daun sukun. Diambil 44
daun itu tertulis nama yang kubur di sini ‘Sayyid Yusuf bin Ali bin
Abdullah Al Hasni’. Dibaca daun itu habis dibaca hilang. Itu
termasuk gaib juga. Kuburan terus dibangun diberi pendopo tapi
menurut keterangan dulu tidak mau diberi pendopo terus kuburan itu
pindah jadi hanya dipagarkan tembok. Sultan Abdurrahman itu
waktu dia lihat dari kapal itu dia bawah tongkat. Ditanamkan
menjadi pohon besar disebelah timur (Makam, Gambar 7)…Terus
pendopo besar (Gambar 8) itu dibikin setelah kuburnya dibangun
bikin pendopo dan masjid jam’I (Masjid tertua di Talango, Gambar
9)”Untuk menjelaskan lebih rinci, peristiwa yang diceritakan ini terjadi waktu Sultan
Abdurrahman singgah di Kalianget, pelabuhan Sumenep yang menghadap Pulau
Puteran. Cahaya yang ‘tembus ke langit’ itu berada di Pulau Puteran,jadi Sultan
Abdurrahman harus berlayar ke pulau tersebut untuk mencari sumber cahaya itu.

Gambar 7
Gambar 8
Pohon ‘tongkat’ di sebelah timur makam Syekh Yusuf 45
Gambar 8

Gambar 8Pendopo yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman, Raja Sumenep


Gambar 9
Di dalam Masjid Jam’i, masjid tertua di Talango
46
Selain keterangan-keterangan dalam versi cerita Juru Kunci tersebut, ada
keterangan tambahan dari responden lain juga. Misalnya, sebagian besar
responden mengatakan bahwa sebelum turun dari kapal untuk mencari sumber
cahaya itu, Sultan Abdurrahman bersembahyung di kapal. Mengenai hal itu ada
dua opini, satu bahwa Sultan Abdurrahman melakukan sholat subuh, yang lain
bahwa dia melakukan sholat tahajud. Selain itu, Juru Kunci tersebut mengatakan
bahwa nama pemilik makamnya diketahui dari selembar sukun dan walaupun
versi itu disebutkan sebagian besar orang, ada sebagian lain yang bilang rajanya
sempat berbicara secara batin dengan cahaya itu. Dari responden yang
menyebutkan hal itu, kebanyakan orang berpendapat bahwa pembicaraan itu
sungguh-sungguh terjadi sedangkan ada dua responden yang berpendapat bahwa
kejadian itu hanyalah mimpi sultan.

Perbedaan pendapat bahwa identitas tokohnya diketahui dari selembar daun sukun
atau dari sebuah pembicaraan berasal dari dua kalangan masyarakat. Secara
umum, yang percaya terhadap versi daun sukun berasal dari masyarakat ‘Madura
asli’ sedangkan yang percaya terhadap versi lain berasal dari masyarakat
‘keturunan Arab’. Dari hal itu dapat dilihat bahwa ada dua versi yang turun-
temurun tergantung pada asal keturunan penduduk. Versi yang diceritakan Juru
Kunci dan dijual disekitar makamnya termasuk versi daun sukun. Walaupun
perbedaan rincian tersebut mengakibatkan munculnya dua versi, ceritanya secara
keseluruhan kurang lebih sama.
47
b. Cara Sejarah Dikenang

Seperti telah dijelaskan, setiap responden penelitian ini mengetahui dan bisa
menceritakan sejarah makam tersebut. Yang kemudian menjadi penting dan
menarik untuk diamati adalah dari mana responden kenal cerita ini, asal ceritanya
dan mengapa cerita ini menjadi begitu terkenal. Untuk pertanyaan ‘Dari mana
Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang makam Syekh Yusuf?’ ada dua
jawaban pokok, dua-duanya termasuk cara lisan, yang merupakan fokus penelitian
ini. Jawaban pertama adalah ‘dari anggota keluarga lain’, yaitu secara turun-
temurun. Hal ini tercermin dalam jawaban seorang responden wanita berusia 18
tahun dari kommunitas keturunan Arab:

‘Kami mengetahui makamnya dari keluarga. Orang-orang biasanya
duduk bersama, ngobrol-ngobrol…akhirnya muncul cerita-cerita
tetang Habib Yusuf’Hal yang sama tercermin dalam jawaban, responden wanita ‘Madura asli’ berusia
50 tahun:


‘Saya tahu cerita Sayyid Yusuf dari orangtua…dari nenek moyang
saya’Dari jawaban tersebut menjadi jelas bahwa sejarah Syekh Yusuf, atau Habib
Yusuf seperti Beliau sering dipanggil di Talango, dikenang secara lisan.
Sejarahnya turun-temurun dari anggota keluarga ke anggota lain dalam cerita dari
‘mulut ke mulut’. 48
Cara kedua cerita ini disebarkan adalah melalui Juru Kunci dan petugas lain di
makam Asta Yusuf. Kalau berziarah ke Asta Yusuf, peziarah yang belum tahu
asal-usul makamnya dapat menerima penjelasan secara lisan dari Juru Kunci atau
penjaga makam. Penjelasan mereka merupakan cerita penemuan makam yang
sama dengan yang telah disebutkan. Selain itu, cerita tentang penemuan makam
Syekh Yusuf dapat diperoleh melalui seorang pedagang di Asta Yusuf yang
menjual buku cerita tersebut. Karena itu selain didapat secara lisan, sekarang
sejarahnya juga disebarkan secara tertulis. Yang menjadi penting adalah melalui
penyebaran sejarah di Asta Yusuf itu cerita tentang Syekh Yusuf dikenal baik
oleh orang Madura maupun para peziarah dari luar.


c. Asal-Usul ‘Versi’ Sejarah Makam Talango

Pengamatan serta penjelasan mengenai bagaimana sejarah itu dikenang telah
didapatkan, tetapi belum ada penjelasan tentang asal ceritanya. Baik dari
observasi maupun wawancara dengan responden, ternyata ada satu sumber cerita
yang dikenal secara universal, yaitu Kerajaan Sumenep. Kerajaan Sumenep
berperan lumayan penting dalam pembuatan serta penyebaran sejarah makam
Asta Yusuf. Menurut beberapa anggota keluarga Juru Kunci Asta Yusuf, kerajaan
Sumenep dan yayasan yang merawat makamnya adalah pihak yang bertangguung
jawab untuk urusan umum makamnya, termasuk siapa yang bekerja sebagai Juru
Kunci dan tugasnya. Oleh karena bekerja untuk yayasan di Sumenep, Juru Kunci 49
tersebut harus menceritakan sejarah sesuai dengan keinginan dan informasi dari
pengelola di Sumenep, maka cerita yang dijual dan disebarkan di Asta Yusuf
berasal dari sumber tersebut. Seperti yang dikatakan oleh seorang anggota
keluarga Juru Kunci:
“Ada organisasi di Sumenep yang mengurus semua Asta di daerah
Sumenep…karena diangkat orang Sumenep, cerita mereka diikuti…Yang dijual
di Asta Yusuf adalah ringkasan cerita itu juga”.

Selain itu, menurut Juru Kunci, sejarah makam serta tokohnya terdapat dalam
‘Babad Sumenep’, yang juga dimiliki oleh penguasa di Sumenep.

Usaha penguasa di Sumenep untuk menyebarkan dan melestarikan sejarah
penemuan makam Asta Yusuf di Talango sangat kuat dan sebagai akibat ceritanya
menjadi terkenal dan turun-temurun serta dikenang secara universal di Talango.
Selain itu, dari para responden tidak muncul cerita lain untuk menambah rincian
tentang makamnya atau yang melawan versi cerita tersebut. Yang menarik adalah
versi sejarah makamnya ini bisa dianggap sangat terfokus pada Raja Sumenep
Sultan Abdurrahman, penemuan makam, serta tindakan rajanya setelah makam itu
ditemukan sedangkan fokus pada tokohnya sendiri cukup lemah.

Sebagai akibat fokus itu, yang menjadi tokoh penting adalah Sultan
Abdurrahman, bukan Syekh Yusuf. Dari satu pihak, fokus itu bisa karena
penemuan makam menjadi peristiwa pertama, maka peristiwa yang paling 50
penting, sejarah makamnya sepengetahuan orang Talango. Dari pihak lain,
fokusnya dibuat seperti itu bisa juga karena tujuan pengarang atau penyebar
ceritanya. Yang dimaksudkan adalah karena Sultan Abdurrahman berperan paling
penting dalam penemuan tempat keramat di Talango, dia dapat dianggap serta
dihormati sebagai orang istimewa serta yang mempunyai kemampuan yang luar
biasa. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan sering terdapat cerita atau mitos yang
dikarang untuk mendukung kedudukan seorang raja atau untuk menciptakan
citranya menjadi luar biasa.
34


Akibat lain dari fokus itu cerita yang dikenang di Talango adalah dampak pada
pengetahuan penduduk Talango mengenai makam dan tokoh Syekh Yusuf.
Karena kekurangan informasi mengenai makamnya, termasuk kapan dan oleh
siapa makam itu diciptakan serta peristiwa sebelumnya, misalnya kehidupan
Syekh Yusuf di Talango, para responden hanya mengetahui tentang penemuan
makam saja. Orang Talango bahkan mengakui pengetahuan yang kurang itu,
seperti yang tercermin dalam pernyataan penduduk tertua di desanya, seorang
laki-laki berusia 97 tahun, keturunan Arab:

‘ Tidak ada yang tahu. Cuman yang dapat kuburnya’.

Kutipan ini merupakan jawaban dari pertanyaan tentang cerita-cerita tentang
tokoh Syekh Yusuf

34
Sugihastuti, 2002 Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia: Pustaka
Pelajar h.162 51
d. Asal-Usul Makam dan Perbedaan Pendapat

Walaupun ada kesepakatan umum tentang cerita penemuan makam di Asta Yusuf,
ada masalah lain yang menimbulkan pluralitas cerita dan kepercayaan masyarakat
sekitar. Masalahnya adalah ‘apakah atau siapakah yang dikuburkan di makam
Syekh Yusuf’ maka hal ini merupakan persoalan utama yang menimbulkan
berbagai pandangan responden. Ada kira-kira tiga pendapat utama terhadap
masalah ini, yang pertama bahwa ‘roh’ atau ‘cahaya’ Syekh Yusuf berada
disekitar makamnya. Jawaban ini yang paling sering dikatakan oleh para
responden. Yang berpendapat begitu tidak yakin mengenai dimana jenazah Syekh
Yusuf berada, tetapi mereka yakin bahwa hanya ‘cahaya’ atau ‘roh’ Beliau yang
berada di Asta Yusuf. Jawaban ini sangat terkait dengan cerita penemuan
makam. Yang dimaksudkan adalah bahwa yang ditemukan adalah sebuah cahaya
atau nur, jadi ada orang yang percaya secara literal bahwa yang dikuburkan di
makamnya adalah cahaya itu. Selain itu, sebagain besar orang yang berpendapat
begitu percaya bahwa Syekh Yusuf tidak pernah datang ke Talango dalam
keadaan hidup, tetapi dia memilih datang ke Talango dalam keadaan sudah
meninggal, yaitu secara ‘gaib’. Sebagaimana dikatakan oleh seorang responden
wanita berusia 24 tahun dari kommunitas Arab:

‘Talango tidak pernah tahu rupa wajahnya Syekh Yusuf’
52
Yang kedua, ada pendapat bahwa jenazah asli Syekh Yusuf dikuburkan di makam
itu karena Beliau meninggal di Talango. Hanya ada sebagian kecil orang yang
berpendapat begitu dan sesuai dengan jawaban mereka, ada pula kepercayaan
bahwa Syekh Yusuf pernah ke Talango. Orang yang mempunyai pendapat ini
berusaha berpendapat lebih logis, seperti yang tercermin dalam jawaban seorang
anak Juru Kunci:

“Syekh Yusuf pernah ke Sumenep. Mengapa dimakamkan di sini
kalau tidak?”


Jawaban ketiga adalah ‘kurang tahu’, yaitu responden tidak yakin tentang apa
yang dikuburkan di makamnya. Yang menarik, ada sebagian besar responden
yang tidak begitu yakin tentang hal ini dan sering minta peneliti untuk
menghubungi orang lain yang menurut mereka memiliki pengetahuan lebih
mengenai makam dan tokoh Syekh Yusuf. Selain itu mereka sering minta peneliti
membaca riwayat hidup yang dijual di Asta Yusuf atau Babad Sumenep. Ternyata
para responden secara umum tidak yakin terhadap apa yang sebenarnya
dikuburkan di makam di Talango, bahkan kalau seorang responden menjawab
dengan jelas, mereka akan minta peneliti bertanya kepada orang lain. “Soalnya
orang sini tidak terlalu tahu” menjadi kalimat yang sering digunakan.

Berkaitan dengan sikap kurang yakin para responden tersebut, sering terjadi
perubahan pendapat, khususnya dalam keadaan focus group discussion. Misalnya,
jika ada seorang responden yang berpendapat bahwa jenazah Syekh Yusuf 53
dikuburkan di Asta Yusuf tetapi ada responden lain yang, menurut penduduk
desanya, berpengetahuan atau pengalaman lebih luas yang berbeda berpendapat,
responden pertama akan mengubah jawabannya. Selain itu, kalau seseorang yang
dihormati karena pengetahuannya berada dalam sebuah focus group discussion,
orang lain menjadi malu dan tidak mau mengekspresikan pendapatnya sendiri.
Mereka hanya ingin mendengarkan pendapat orang berpengaruh itu saja.

Hal tersebut sering terjadi selama proses penelitian, terutama mengenai
pertanyaan tentang hal seperti asal-usul makam dan tokohnya, yaitu masalah yang
kurang jelas. Keadaan ini mencerminkan dua hal utama, yang pertama bahwa ada
kekurangan informasi jelas mengenai Asta Yusuf, termasuk asal-usulnya. Yang
kedua, bahwa para responden, terutama yang bertingkat pendidikan atau
pengalaman yang rendah, mudah terpengaruh pendapat orang lain yang dianggap
lebih berpengaruh dalam masyarakat.

Pengetahuan para responden yang rendah mengenai masalah apa yang dikuburkan
di makamnya disebabkan baik oleh kekurangan informasi maupun jenis informasi
yang diperoleh tentang makamnya. Responden hanya tahu cerita yang disebarkan
dalam masyarakat Talango, yaitu cerita yang dikarang Kerajaan Sumenep. Karena
kekurangan informasi yang jelas tentang makam dalam cerita itu, orang terpaksa
mencari solusi sendiri dan sebagai akibatnya terdapat berbagai pendapat serta
keadaan di mana responden hanya sedikit mengetahui masalah itu. Walaupun
responden dan penduduk desa tidak yakin tentang asal-usul makam atau apa yang 54
ada dalamnya, ternyata hal itu tidak terlalu penting karena orang tetap berziarah
ke Asta Yusuf dan percaya pada kekeramatan makamnya.


e. Hubungan antara Asta Yusuf dan Makam Lain Syekh Yusuf

Pertanyaan lain tentang makam di Talango berkaitan dengan makam lain Syekh
Yusuf, khususnya jika ada kaitan antara makam di Talango serta kalau ada
pengetahuan umum tentang makam lain. Sebagian besar responden pernah
mendengarkan cerita tentang keberadaan beberapa makam lain. Makam yang
dikenal hampir setiap responden yang mengetahui makam lain adalah yang berada
di Afrika Selatan, Makassar serta Banten, sedangkan ada beberapa responden
yang mengetahui makam di Palembang dan Sri Lanka. Dari kelompok responden
yang sudah mengetahui makam lain, ada sebagian yang percaya bahwa ada kaitan
antara makam-makam itu dan Asta Yusuf. Kelompok responden ini bisa dibagi
dalam dua kelompok lagi, yaitu yang bisa menerangkan keberadaan banyak
makam dan yang tidak tahu mengapa ada berbagai makam.

Dari kelompok pertama para responden secara umum percaya dan bercerita
bahwa, oleh karena kesalehannya, Syekh Yusuf dalam keadaan sudah meninggal,
yaitu di dunia ‘Barzakh’
35
, bisa berada dimana-mana. Yang dimaksudkan adalah
bahwa ‘roh’ Beliau bisa berada di lebih dari satu tempat dalam waktu yang sama.

35
Dunia antara kehidupan dan akhirat menurut agama Islam
55
Dalam keadaan sudah meninggal, secara batin dia berpindah-pindah dan oleh
karena itu makamnya berada di Talango dan di tempat lain juga. Kelompok yang
kedua meskipun tidak dapat menerangkan keberadaan banyak makam tetapi tetap
percaya bahwa ada hubungan antara berbagai makamnya.

Walaupun ada responden yang percaya bahwa ada kaitan antara makam Syekh
Yusuf lain, ada sebagian responden lain yang tidak percaya atau kurang yakin
mengenai hubungan dengan Asta Yusuf. Sering ada jawaban yang mirip dengan
jawaban seorang penjaga di Asta Yusuf:

‘Ada banyak Syekh Yusuf. Siapa tahu kalau itu Syekh Yusuf yang
sama?’


Karena kekurangan informasi baik mengenai Asta Yusuf maupun mengenai
makam lain, responden dari kelompok ini tidak mau membuat kaitan antara
makamnya tetapi pada umumnya mereka mengakui bahwa ada kemungkinan
terdapat suatu hubungan. Meskipun demikian dari kelompok ini ada pula tiga
responden yang percaya bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara makam
lainnya dan pendapat ini berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap
tokohnya, yang akan dibahas dalam bagian kedua pembahasan hasil penelitian.

Dari informasi yang disajikan di atas, ternyata ada persamaan cerita orang
Talango mengenai makam di Talango dari satu sisi, yaitu dari cerita penemuan
makam. Meskipun begitu, kalau sejarah makamnya dilihat dan diperdebatkan 56
secara lebih dalam dan terperinci, terdapat perbedaan pendapat, ketidaktahuan
serta ketidakyakinan yang muncul. Dari pengamatan peneliti dan juga dari
jawaban dalam wawancara serta focus group discussion, ternyata semakin dalam
semakin kurang jelas dan kurang sepakat cerita dan pendapat para responden. Hal
ini disebabkan oleh jenis maupun banyaknya informasi yang diperoleh orang
Talango tentang Asta Yusuf. Yaitu cerita sejarah yang dikenal secara umum dan
diturunkan hanya mengenai penemuan makam, yang berfokus kepada penemu dan
bukan makam, dan informasi tentang sejarah makam yang tidak secara
menyeluruh didapatkan sehingga pengetahuan para responden tidak dapat dalam
atau jelas. Masalah ini juga mempengaruhi cerita para responden mengenai tokoh
Syekh Yusuf, yang akan dibahas dalam bagian kedua dari tulisan ini.


II. Cerita dan Persepsi tentang Tokoh ‘Syekh Yusuf’ di Talango

Kita sudah lihat bahwa jika masalah makam Asta Yusuf dibicarakan ada semacam
persamaaan pendapat umum dan hanya ada satu cerita pokok yang diturunkan,
yaitu mengenai penemuan makamnya. Walaupun demikian, kalau identitas dan
ketokohan Syekh Yusuf dibahas ternyata ada dua cerita pokok yang muncul
dalam masyarakat Talango. Dari satu sisi, mengenai persepsi dan cerita mengenai
siapakah yang dimakamkan di Asta Yusuf muncul beberapa persamaan pendapat,
namun dari sisi lain ada dua tokoh yang berbeda maka ada dua cerita berbeda
yang diturunkan. Dualisme sejarah makam Syekh Yusuf di Madura sangat
menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari versi lain sejarah Syekh Yusuf 57
yang mungkin diturunkan di Madura tetapi yang muncul adalah pluralitas versi
sejarah makamnya sendiri.


Seperti yang telah dijelaskan, dalam masyarakat Talango terdapat satu cerita
utama tentang makam Syekh Yusuf yang menjadi dasar pengetahuan
penduduknya. Cerita ini terutama terfokus pada penemuan makam, sedangkan
rincian dan informasi yang lebih dalam tidak dijelaskan. Pengetahuan dan sejarah
lokal makam Syekh Yusuf digambarkan dari cerita ini dan sebagai akibat dari
kekurangan informasi dalam cerita ini, pengetahuan penduduk tentang asal-usul
makamnya tidak begitu luas, apa lagi muncul ketidakjelasan serta ketidakyakinan.
Keadaan ini juga berdampak pada pengetahuan orang setempat mengenai tokoh
Syekh Yusuf. Selain cerita tersebut tidak terdapat banyak informasi lain yang
diketahui oleh kebanyakan penduduk Desa Talango maka penegetahuan mereka
tentang ‘siapakah Syekh Yusuf’ juga berdasarkan apa yang disebut dalam cerita
dari Kerajaan Talango tersebut. Selain cerita tersebut, ada satu cerita lain yang
muncul dari sebuah manakib dari Sumenep mengenai keberadaan Syekh Yusuf di
Sumenep, tetapi cerita ini hanya diketahui oleh sebagian kecil penduduk Talango
dan cerita ini tidak diwariskan secara turun-temurun secara luas.

Jika kedua versi tesebut dibandingkan serta diamati, yang muncul adalah dua
tokoh yang berbeda tetapi bernama sama. Orang Talango biasanya memanggil
Syekh Yusuf dengan nama ‘Sayyid Yusuf’ atau ‘Habib Yusuf’, tetapi untuk 58
kepentingan penjelasan yang berikut, satunya akan dipanggil ‘Syekh Yusuf’, yaitu
sama dengan Syekh Yusuf al Maqassari, sedangkan yang lain dipanggil ‘Sayyid
Yusuf’.


a. Cerita Tokoh ‘Syekh Yusuf’

Cerita yang muncul dari kebanyakan responden dalam proses penelitian ini
adalah bahwa ada satu tokoh, yaitu tokoh yang sama dengan Syekh Yusuf al-
Maqassari, yang dimakamkan di Asta Yusuf. Cerita ini diketahui dan diperoleh
secara turun-temurun sebagian besar penduduk Talango, maka kelompok
responden yang mewariskan cerita ini termasuk orang- orang dari berbagai usia,
tingkat pendidikan, baik orang ‘asli Madura’ maupun ‘keturunan Arab’.

Intinya cerita ini menyatakan bahwa yang dimakamkan di Asta Yusuf adalah
seorang penyebar agama Islam dari bangsa Arab. Beliau adalah seorang ‘wali’,
yaitu seseorang yang dekat dengan Tuhan dan dia juga dianggap sebagai seorang
ulama, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan luas tentang agama Islam.
Menurut cerita, Syekh Yusuf juga pernah menyebarkan Islam di luar Indonesia
sehingga terdapat beberapa makam di tempat lain. Dari cerita pokok ini terdapat
dua versi utama yakni seperti berikut:

59
i. “Syekh Yusuf tidak pernah datang ke Talango dalam keadaan hidup” (Jawaban
dari responden wanita berusia 18 tahun, keturunan Arab)

Ada versi cerita yang mengatakan bahwa Syekh Yusuf, seorang wali Allah dari
bangsa Arab, pernah menyebarkan Islam tetapi bukan di Madura. Padahal, Beliau
pernah ke berbagai tempat di dunia dan hanya memilih mendatangi Talango
secara rohani, yaitu hanya rohnya yang pernah datang ke Talango dan bukan
Syekh Yusuf secara ‘utuh’. Karena hubungan dekat Syekh Yusuf dengan Allah,
Beliau mempunyai kemampuan luar biasa dan dalam keadaan sudah meninggal
bisa ‘berpindah-pindah’. Dari responden kelompok ini tidak muncul banyak hal
tentang riwayat hidup Syekh Yusuf. Yang muncul hanya tentang sifat orangnya.
Kalau pertanyaan ‘Siapkah Syekh Yusuf?’ ditanyakan, kebanyakan responden
dari kelompok ini menjawab:
“Syekh Yusuf itu seorang wali. Seorang ulama dan kekasih Allah”
(jawaban responden wanita berusia 24 tahun)

Selain jawaban seperti itu tidak ada banyak informasi lain yang muncul dari
responden. Kemudian kita lihat versi kedua:

ii. “Saya yakin Syekh Yusuf pernah ke Talango dan wafat di sini” (jawaban
responden laki-laki berusia 32 tahun)

Dalam versi cerita ini Syekh Yusuf, seorang penyebar agama Islam dari bangsa
Arab, pernah menyebarkan Islam di beberapa tempat di dunia. Tempat 60
Syekh Yusuf berada adalah Madura dan peran atau status Syekh Yusuf tercermin
dalam jawaban yang berikut dari seorang pedagang wanita di Asta Yusuf:

“Syekh Yusuf itu penyebar agama Islam tertua di Madura…
Katanya”Jadi menurut pendapat kelompok ini, Syekh Yusuf pernah ke Madura dan, selain
itu dia wafat di Talango. Keterangan lain versi ini hampir sama dengan
keterangan versi pertama misalnya mengenai kesalehan Syekh Yusuf.
Dari kedua versi cerita tersebut dapat dilihat bahwa cerita yang turun-temurun
bersifat agak sederhana. Yang dimaksudkan adalah ceritanya tidak terperinci dan
ternyata tidak terdapat banyak informasi mengenai tokohnya yang diketahui oleh
para responden. Aspek yang paling kuat dari kedua versi tersebut adalah
penggambaran Syekh Yusuf sebagai seorang penyebar agama Islam, seorang
‘Wali Allah’ serta seorang ‘Ulama’. Selain itu tidak muncul banyak informasi
lain. Para responden pada umumnya mengakui kekurangan pengetahuannya, yang
dapat dilihat dalam kutipan berikut ini dari seorang penjaga di Asta Yusuf:

“Orang di sini tidak tahu ceritanya…hanya tahu Habib Yusuf itu
seorang penyebar agama Islam”

Kalau keterangan lain tokoh Syekh Yusuf dari kelompok ini diamati, ternyata
muncul semacam ketidakyakinan, sebuah masalah yang juga muncul tentang
keterangan berkait cerita makamnya. Misalnya, beberapa responden mengetahui
Syekh Yusuf pernah ke tempat lain di dunia, tetapi tempat yang dikunjungi Syekh 61
Yusuf tidak diketahui kebanyakan responden. Ada beberapa responden yang
menyebut tempat seperti Makassar, Banten dan Afrika Selatan, tetapi kapan atau
dalam urutan bagaimana, yaitu sebelum atau sesudah mengunjungi Madura,
tempatnya dikunjungi Syekh Yusuf tidak jelas.

Selain itu, tempat lahir Syekh Yusuf juga menjadi sebuah keterangan yang tidak
jelas. Hampir setiap responden mengatakan bahwa Syekh Yusuf adalah seorang
Arab maka ada semacam kesepakatan terhadap keterangan itu. Meskipun
demikian terdapat responden yang bercerita bahwa Syekh Yusuf dilahirkan di
Timur Tengah, pada khususnya di Mekkah, kemudian juga terdapat pendapat
bahwa Syekh Yusuf berasal dari Makassar dan Afrika Selatan. Yang menarik
mengenai hal tersebut adalah responden dari Sulawesi Selatan yang diwawancarai
sebagai tambahan juga mengatakan bahwa Syekh Yusuf adalah keturunan Arab
jadi dari satu sisi terdapat semacam kesepakatan antara kedua kelompok
masyarakatnya.

Ditambahkan pula, yang menurunkan versi bahwa Syekh Yusuf pernah
menyebarkan Islam ke Madura tidak dapat menceritakan pengalaman atau
pengaruh Syekh Yusuf waktu di Madura. Responden tersebut yakin bahwa Beliau
pernah ke Talango. Namun walaupun kurangnya informasi mengenai masalah itu
versi ini mereka masih peroleh secara turun-temurun.
62
Cerita ini dan kedua versinya terutama berdasarkan atas cerita penemuan makam
dan cerita-cerita dari nenek-moyang responden, yang tidak menyebutkan banyak
keterangan tentang tokoh Syekh Yusuf, maka ketidakjelasan serta ketidaksamaan
pendapat orang dapat dijelaskan. Walaupun muncul ketidakjelasan para responden
mengenai asal-usul Syekh Yusuf secara terperinci, cerita dan persepsi sifat
ketokohannya lumayan kuat dan merupakan unsur utama cerita para responden
yang diwariskan secara turun-temurun. Yang dimaksudkan adalah walaupun
orang tidak bisa banyak bercerita tentang peristiwa dalam kehidupan Syekh
Yusuf, mereka yakin akan citranya sebagai seorang penyebar agama Islam, Ulama
serta Wali Allah yang berasal Arab. Sifat tokoh Syekh Yusuf tersebut menjadi
paling penting sebab sifat itu sangat relevan menurut budaya responden, yaitu
budaya Madura yang menghormati orang karena kesalehannya, terutama Ulama,
serta yang sangat menghormati orang Arab.


b. Cerita tokoh ‘Sayyid Yusuf’

Dari sebagian kecil responden terdapat sebuah cerita lain tokoh yang dimakamkan
di Asta Yusuf, termasuk seorang informan kunci dari kalangan keturunan Arab.
Pada pokoknya cerita ini menyatakan bahwa Sayyid Yusuf itu berbeda dengan
Syekh Yusuf, jadi terdapat dua tokoh, dan yang dimakamkan di Asta Yusuf bukan
Syekh Yusuf al Maqassari.
63
Dalam cerita ini didapat seorang penyebar agama Islam, lahir di Mekkah, yang
sejak masa kecilnya mengetahui banyak ilmu agama. Tokoh ini pernah mencari
ilmu ke luar negeri termasuk negeri Hind serta Yaman, kemudian dia pergi ke
Indonesia untuk menyebarkan Islam. Beliau sempat ke Palembang, di mana
keluarga kerajaan didekatinya, lalu Beliau pergi ke Surabaya dan akhirnya ke
Madura. Ada kemungkinan Sayyid Yusuf pernah ke Pamekasan sedangkan ada
keyakinan respondennya bahwa Beliau pernah ke Sumenep, di mana dia menjadi
dekat dengan raja Sumenep. Keyakinan ini tercermin dalam kutipan berikut ini
dari informan kunci dari kalangan Arab:

“Saya yakin 99.9% bahwa yang menyebarkan agama Islam di
Madura adalah Sayyid Yusuf…Yang jelas dia meninggal di
Talango”


Manakib yang mengandung informasi tersebut disimpan di Sumenep namun
dikarang oleh seorang keturunan Arab di Surabaya, menurut respondennya.
Karena kebanyakan penduduk Talango tidak mengetahui keberadaan dokumen ini
dan tidak dapat memperolehnya maka hanya sebagian kecil responden yang
mengetahui serta mewariskan secara turun-temurun versi cerita ini. Kalau
responden tersebut ditanya mengapa mereka percaya pada versi cerita ini,
jawabannya “Karena sebuah sejarah harus dibuktikan dengan konkret”, dengan
demikian manakib tersebut dianggap sebagai bukti atau peninggalan sejarah yang
konkret. Yang menarik, kalau manakib itu diamati, muncul informasi yang tidak
cocok dengan informasi dalam cerita penemuan makamnya. Sebagai contoh, 64
dalam manakibnya, Sayyid Yusuf lahir pada tahun 1198H, sedangkan dalam
cerita penemuan makamnya, Asta Yusuf baru ditemukan pada tahun 1212 H,
empat belas tahun setelah kelahiran Sayyid Yusuf. Dari fenomena tersebut dapat
dilihat bahwa masih ada hal-hal mengenai cerita itu yang belum “konkret”.

Yang menarik tentang cerita ini adalah selama proses penelitian, cerita dan
pendapat orang yang menurunkan cerita itu disampaikan maka penduduk yang
belum pernah mendengar cerita ini bisa mendengarnya. Responden yang
menurunkan cerita ini, termasuk informan kuncinya, cendurung bertingkat
pendidikan lebih tinggi daripada yang lain dan oleh karena itu mereka cukup
dihormati dalam masyarakat. Sebagai akibat penyampaian cerita ini oleh para
responden, responden lain, yang dulu menurunkan dan percaya tentang cerita lain,
hampir langsung mengubah pendapat mereka dan menerima cerita baru itu
sebagai cerita yang ‘benar’. Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa responden
dapat mengubah pendapatnya dan percaya pada cerita orang lain dengan
gampang, pada khususnya kalau orang itu mempunyai pengaruh dalam
masyarakat atau bertingkat pendidikan lebih tinggi dari mereka sendiri. Perubahan
pemikiran ini juga terjadi dengan cerita makamnya.
65
c. Hubungan Antara Kedua Cerita

Ternyata muncul fakta-fakta yang tidak jelas mengenai kedua ceritanya dan hal
ini merupakan salah satu persamaan antara kedua cerita itu. Kalau kedua cerita
diamati, dapat dilihat bahwa pada dasarnya ceritanya sama. Yaitu kedua cerita
mengenai seseorang yang taat dan berpengetahuan agama Islam luas serta pernah
menyebarkan Islam di berbagai tempat di dunia serta di Indonesia. Kemudian,
dalam keadaan hidup atau tidak, tokoh ini memilih pindah ke Talango. Hanya
kalau keterangan lain dipermasalahkan terdapat perbedaan pendapat dan sebagai
akibatnya muncul variasi lain dari ceritanya. Jadi dari satu sisi bisa dianggap
bahwa hanya satu cerita utama tentang tokohnya yang turun-temurun dalam
masyarakat Talango.

Yang menarik, di acara Haul, yaitu acara peringatan kematian Syekh Yusuf setiap
bulan Sha’ban yang diadakan di Asta Yusuf, menurut respondennya, kedua cerita
itu dibacakan. Manakibnya dibaca dan cerita lain tentang Syekh Yusuf diceritakan
pula, termasuk cerita tentang pengalaman Syekh Yusuf di Makassar dan tempat
lain. Jadi di acara formal itu terdapat penyampaian dua versi cerita tokohnya dan
ternyata perbedaan ceritanya tidak begitu dipermasalahkan. Walaupun
manakibnya dibaca di acara Haul, cerita satunya masih menjadi cerita yang
dominan dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena acara Haul tidak didatangi
semua penduduk Talango, hanya orang ‘tertentu’, menurut seorang anggota
keluarga Juru Kunci, sehingga cerita manakibnya tidak didengar semua orang. 66
Sebagai akibatnya muncul dominasi cerita ‘Syekh Yusuf’ yang turun-temurun
secara lebih luas dalam masyarakat daripada cerita manakibnya.


d. Persepsi Tokohnya

Berkaitan dengan persamaan ceritanya, dalam setiap versi cerita muncul tema
yang sama, yaitu seorang tokoh yang telah mendekatkan diri dengan Allah, atau
lebih populer dengan sebutan ‘Ma’rifat dengan Allah’,yaitu seorang wali. Juga
muncul tema ‘ulama’ dan bangsa Arab. Tema tersebut mencerminkan hal-hal
mengenai budaya orang Talango dan budaya Madura secara umum. Yang
dimaksudkan adalah masyarakat Madura sering dianggap sebagai masyarakat
‘santri’
36
, yaitu sangat taat dan ketat dalam pemahamannya tentang agama Islam.
Berkaitan dengan budaya itu ada penghormatan yang kuat terhadap para kiyai dan
ulama. Hal ini sering muncul dalam wawancara serta Focus Group Discussion
selama proses penelitian dan tercermin dalam kutipan berikut dari seorang
respoden laki-laki berumur 19 tahun:

“Masyarakat Madura paling hormati ulama atau kiyai sebagai orang
yang pandai soal agama…Ada rasa hormat dan takut”36
Andang Subaharianto h 51 67
Karena penilaian begitu tinggi terhadap para ulama dan orang yang taat di
Madura, sifat ketokohan Syekh Yusuf, atau Sayyid Yusuf, inilah yang
ditegaskan. Asta Yusuf dianggap sebagai tempat yang keramat jadi tokohnya
dipuja juga dan boleh dikatakan bahwa pemujaan paling tinggi di masyarakat
Talango adalah menganggap seseorang taat dan dekat dengan Tuhan. Persepsi
masyarakat dibentuk serta dipengaruhi pengalaman dan budaya mereka sendiri,
sehingga citra Syekh Yusuf digambarkan terutama sebagai seorang ulama dan
wali Allah dan sifat lainnya tidak ditegaskan. Jika dibandingkan dengan versi
cerita Syekh Yusuf lain, dalam versi cerita Afrika Selatan atau Makassar Syekh
Yusuf digambarkan pertama sebagai seorang pejuang atau seorang sufi. Hal itu
terjadi karena pengaruh dari pengalaman masing-masing masyarakat dengan
Syekh Yusuf dan juga sifat budaya yang paling kuat dari masyarakatnya.

Ternyata kalau masalah ketokohan Syekh Yusuf dari cerita masyarakat Talango
diamati serta diteliti akan ditemukan keadaan yang cukup rumit. Dari satu segi
ceritanya agak sederhana sebagai akibat kekurangan informasi dan juga
kekurangan peninggalan Syekh Yusuf yang bisa menambah informasi untuk
memperdalam pengetahuan. Meskipun begitu, kesederhanaan itu juga membuat
keadaannya rumit sebab muncul berbagai versi serta dua cerita berbeda. Yang
menarik, tidak terdapat semacam konflik antara kedua pihak yang berbeda
berpendapat dan boleh dikatakan bahwa hal itu disebabkan oleh persamaan antara
kedua ceritanya, terutama persamaan persepsi tokohnya.
68
BAB IV
Penutupan

A. Kesimpulan


Sebuah sejarah terdiri dari semacam pluralitas versi, setiap versi tergantung pada
pihak siapa yang difokuskan. Dalam masyarakat sering muncul dominasi satu
versi sejarah sedangkan versi lain jarang diamati atau diberi suara dan hal ini
disebabkan banyak alasan. Sejarahnya Syekh Yusuf juga bermacam-macam versi.
Beliau merupakan seorang tokoh penuh dengan misteri, yang sempat menimba
pengalaman di berbagai tempat di dunia. Sebagai akibat pengalamannya dan rasa
hormat masyarakat di masing-masing tempat kepada Syekh Yusuf, terdapat
berbagai versi cerita tentang beliau. Bahkan tersebar pula kisah yang berbeda-
beda tentang lokasi makam beliau.

Versi sejarah Syekh Yusuf yang berasal dari masyarakat Talango, Madura, adalah
versi yang paling jarang diceritakan serta disebutkan dalam sejarah formal
maupun akademis. Walaupun terdapat kerumitan dan ketidakjelasan mengenai
makam dan tokoh Syeh Yusuf dalam cerita-cerita masyarakat tersebut, terlebih
lagi pengalaman dan makam Syekh Yusuf jarang diakui, menurut peneliti
masyarakat Talango versi dalam memahami sejarah Syekh Yusuf sendiri yang
seharusnya diakui.
69
Cerita mengenai makam Syekh Yusuf yang dikenang secara lisan dalam
masyarakat Talango memfokuskan penemuan makam Syekh Yusuf oleh raja
Sumenep, Sultan Abdurrahman. Ternyata cerita ini menjadi informasi utama bagi
orang Talango mengenai makamnya dan sebagai akibatnya ada kesamaan
pendapat dari para responden mengenai penemuan makamnya, karena tidak ada
informasi yang bertentangan. Cerita ini berasal dari Kerajaan Sumenep maka
tokoh utama dalam ceritan ini adalah Sultan Abdurrahman sedangkan peran
Syekh Yusuf dan keterangan lain tidak disebutkan. Sebagai akibat kekurangan
keterangan lain, misalnya tentang siapa yang membuat makamnya, apa yang
benar-benar dikuburkan dalam makamnya, muncul semacam ketidaksepakatan
serta ketidaktahuan dalam masyarakat mengenai keterangan yang lebih lengkap.

Sebagai contoh ketidaksepakatan pendapat, ada satu versi cerita yang mengatakan
bahwa yang dimakamkan di Asta Yusuf, makamnya di Talango, adalah roh Syekh
Yusuf saja sedangkan terdapat versi lain yang berpendapat bahwa jenazah aslinya
dimakamkan di sana. Jadi, dari pengamatan peneliti, cerita Madura mengenai
makam Syekh Yusuf terdiri dari satu versi utama, yaitu yang mengenai
penemuan makamnya, namun semakin terperinci keterangannya, semakin
bervariasi ceritanya, sehingga muncul lebih dari satu versi cerita.

Kalau cerita masyarakat mengenai tokoh Syekh Yusuf diamati maka akan
semakin rumit. Ternyata ada dua cerita yang agak berbeda mengenai siapakah
yang dimakamkan di Asta Yusuf. Meskipun ada perbedaan pendapat, harus 70
diakui bahwa cerita dasarnya hampir sama. Cerita dasar tokoh yang diturunkan
dalam masyarakat adalah mengenai seorang penyebar agama Islam dari bangsa
Arab yang pernah menyebarkan Islam di luar Indonesia dan kemudian datang ke
Indonesia. Tokohnya adalah seorang ulama, yaitu orang yang mempunyai
pengetahuan agama Islam yang mendalam. Selain itu, tokohnya adalah seorang
wali, atau seorang kekasih Allah dan telah mendekatkan diri dengan Tuhan.
Perbedaan pendapat muncul hanya kalau identitas tokohnya diperdebatkan.

Kalau keterangan versi cerita dari kebanyakan penduduk Talango diamati,
ternyata tokohnya sama dengan Syekh Yusuf al-Maqassari. Dalam kelompok ini
ada yang mengetahui bahwa Syekh Yusuf pernah ke Makassar, Banten serta
Afrika Selatan. Meskipun begitu, dalam versi ini, Syekh Yusuf lahir di Timur
Tengah dan bukan Makassar. Dalam kelompok yang menurunkan cerita
ketokohannya ini, ada variasi lain lagi, mengenai pengalaman Syekh Yusuf di
Madura, yaitu ada satu kelompok yang berpendapat bahwa Beliau sempat
menyebarkan agama Islam ke Madura kemudian meninggal di Talango,
sedangkan ada kelompok lain yang berpendapat bahwa Syekh Yusuf hanya
sempat ke Madura secara rohani setelah Beliau meninggal.

Selain versi cerita mengenai ketokohan Syekh Yusuf tersebut, terdapat versi lain
yang hanya diketahui serta diperoleh secara turun-temurun oleh sebagian kecil
penduduk. Dalam versi ini, tokoh yang dimakamkan di Asta Yusuf berbeda
dengan Syekh Yusuf al-Maqassari, satu hal yang ditegaskan oleh responden yang 71
memperoleh cerita ini secara turun-temurun. Tokoh ini berasal dari Timur Tengah
dan dari situ pernah ke India kemudian langsung ke Indonesia. Dalam versi cerita
ini Talango sama sekali tidak berhubungan dengan Syekh Yusuf al-Maqassari.

Walaupun terdapat perbedaan versi cerita yang begitu berbeda, harus diakui
bahwa pada dasarnya, cerita tokohnya, terutama mengenai sifat orangnya, sangat
mirip. Kedua-duanya berpengetahuan agama Islam yang luas serta merupakan
orang yang dekat dengan Allah. Selain itu, menurut kedua cerita tersebut, Beliau
berasal dari bangsa Arab.

Kalau unsur cerita ketokohan tersebut diamati, ternyata unsur itu merupakan
cerminan budaya Madura serta pengalaman hidup orang Talango. Yang
dimaksudkan adalah persamaan antara kedua cerita merupakan nilai dan sifat
masyarakat Madura yang cukup kuat. Masyarakat Madura sering dianggap
sebagai ‘masyarakat Santri’ yang taat dan ketat dalam pemahamannya tentang
agama Islam. Berkaitan dengan hal itu adalah penghormatan yang tinggi dari para
penduduk untuk para kiayi dan ulama serta orang Arab. Jadi sifat tokohnya dalam
versi Madura merupakan sifat yang dianggap penting dan dihormati masyarakat.
Lebih jauh, mengenai cerita penemuan makam, terdapat banyak unsur mistis yang
berkaitan dengan kekuasaan para ‘wali Allah’ dan ulama, misalnya cahaya roh
Syekh Yusuf, yang juga berkaitan dengan kepercayaan dan budaya Madura.
72
Cara sebuah masyarakat menciptakan realitas, dalam kasus ini realitas sejarah,
sangat tergantung pada budaya, pengalaman serta informasi yang diperolehnya.
Karena berbagai pengaruh itu muncullah berbagai versi realitas yang
mencerminkan sifat masyarakatnya. Versi cerita mengenai makam maupun tokoh
Syekh Yusuf penuh dengan unsur yang mencerminkan nilai, budaya dan
pengalaman masyarakat Madura.

Melalui penelitian ini sebuah gambaran singkat cerita masyarakat Talango,
Madura, mengenai Syekh Yusuf telah diamati. Berbagai cerita penduduk Talango
mengenai Syekh Yusuf menambah sifat misteri Syekh Yusuf, seseorang yang
memiliki banyak versi sejarah. Selain itu, ceritanya memperluas pengetahuan kita
mengenai masyarakat yang dipengaruhi serta menghormati Syekh Yusuf. Karena
tidak adanya sumber sejarah tertulis dan akademis atau formal mengenai
hubungan antara masyarakat Madura dan Syekh Yusuf, penelitian ini hanya
memfokuskan pada sisi sejarah lisan, khususnya dari orang awam. Diterima atau
tidaknya suatu versi sejarah merupakan masalah pendapat serta persepsi sejarah
saja.

73
B. Saran

Dari penelitian ini banyak saran yang diberikan, terutama untuk peneliti lain yang
tertarik pada topik ini atau metode penelitian ini. Untuk melanjutkan penelitian
tentang pengetahuan dan pengalaman orang Madura, atau orang Talango saja,
mengenai Syekh Yusuf, sebuah sampel lebih luas akan lebih bermanfaat.
Walaupun penelitian ini berusaha untuk meneliti dengan sampel yang luas, karena
keterbatasan waktu dan hal lain,sebagian besar responden diambil yang berada
dalam lingkungan makamnya sendiri, yaitu secara geografis dan juga secara sikap.
Satu hal yang menarik adalah meneliti orang Talango yang tidak sering
berinteraksi dengan makamnya untuk mengamati cerita yang diturunkan serta
persepsi masyarakat lebih luas.

Selain itu, studi banding antara masyarakat di mana Syekh Yusuf dikenang akan
menarik untuk dilakukan, misalnya sebuah studi banding antara masyarakat
Banten dengan masyarakat Talango untuk mengamati persamaan cerita dan
persepsi kedua masyarakat tersebut tentang Syekh Yusuf.

Dari pengalaman selama penelitian, observasi partisipasi sangat
direkomendasikan, .Walaupun terkadang metode tersebut sedikit sulit dan agak
melelahkan, baik secara jasmani maupun secara mental, pengalaman yang didapat
akan sangat bermanfaat. Peneliti ada banyak kesempatan untuk mengembangkan
empati dengan para responden sebab adanya interaksi sehari-hari dengan mereka. 74
Sebagai akibatnya mereka akan lebih siap untuk bercerita tanpa rasa kaku atau
tidak nyaman. Berkaitan dengan hal itu, kadang-kadang para responden akan
memberikan informasi secara spontan, tanpa keadaan wawancara, jadi penelitinya
selalu harus siap untuk menerima informasi. Masalah itu bisa menjadi sebuah
tantangan juga karena peneliti kadang-kadang tidak sempat beristirahat.

Di samping itu, selama proses observasi partisipasi, peneliti berkesempatan untuk
belajar banyak tentang budaya para responden dan wilayah penelitiannya. Apa
lagi, lebih dari mengamati budaya masyarakat yang diteliti, peneliti juga harus
menyesuaikan diri dengan budaya dan kehidupan setempat, suatu pengalaman
yang terkadang cukup menantang tetapi bermanfaat sekali. Sambil belajar tentang
kehidupan dan budaya para responden, melalui proses refleksi serta perbandingan,
peneliti bisa belajar tentang budaya dan cara hidupnya sendiri.

Yang terakhir, pilihan topik di luar bidang akademis peneliti untuk tugas
lapangan ini juga sangat bermanfaat. Jurusan saya adalah linguistik sedangkan
topik ini berhubungan dengan sejarah. Walaupun perbedaan bidangnya menjadi
sebuah tantangan, saya sempat belajar banyak tentang studi sejarah dalam proses
penelitian ini.
75
DAFTAR PUSTAKA


Abu Hamid 2005 Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia


Andang Subaharianto 2004 Tantangan Industrialisasi Madura (Membentur Kultur,
Menjunjung Leluhur) Malang: Bayumedia Publishing


Azyumardi Azra 2005 Shaykh Yusuf: His Role in Indonesia and South Africa
paper presented for 23.03.05 One-day Seminar on Slavery and Political Exile
Slave Lodge, The Iziko Museums, Cape Town, South Africa (Dokumen
Elektronik)


Bambang Purwanto 2005 Kekerasan dan Kriminalitas di Kota Pada Saat
Transisi: Kotagede, Yogyakarta Pada Akhir Masa Kolonial dan Awal
Kemerdekaan dalam Freek Columbijn, Martine Barwegen, Purnawan
Basundoro, Johny Alfian Khusyairi Indonesia (eds) Kota Lama, Kota Baru:
Sejarah Kota-Kota di Indonesia.: Ombak hh.211-224


Curaming, R 2003 Towards Reinventing Indonesian Nationalist Historiography
dalam Kyoto Review of South East Asia Issue 3 ‘Nations and other Stories’
March 2003


Dangor, S 1994 In the Footsteps of the Companions: Shaykh Yusuf of Macassar
(1626-1699) dalam 1994 da Costa, Y & Davids (eds), A “Pages from Cape
Muslim History” Cape Town: Clyson Printers hh.19-46


Nordholt, H.S. 2004. Working paper No 6 De-colonising Indonesian
Historiography Paper delivered at the Centre for East and South-East Asian
Studies public lecture series “Focus Asia” 25-27 Mei 2004.
http://www.ace.lu.se/publications/workingpapers/nordholt.pdf diakses 17 April
2006


Nur Abdurrahman 106. Syaikh Yusuf Tuanta Salamaka vs Karaeng
Pattingalloang tentang Lima Perkara http://www.freewebs.com/hmnur/nur11.htm
diaskses 22 Nopember 2005 76


Osa, 2005 Meneladani Perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani Tabloid
Republika, Dialog Jumat 14 Oktober 2005 h.10
Shapiro, Ann-Louise 1997 Whose (which) History is it Anyway? History and
Theory: Vol. 36, No.4, Theme Issue 36: Producing the Past: Making Histories and
Inside and Outside the Academy December 1997


Sugihastuti, 2002 Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia: Pustaka
Pelajar


Talango Sub District: Asta Yusuf Grave East Java Tourisme Website
http://www.eastjava.com/tourism/sumenep/html/astayusuf.html diakses 7 Maret
2006


Wisata Religius ke Makam Tuanta Salamaka
http://makassarterkini.com/view.php?ID=298&jenis=Wisata diakses 22
Nopember 2005

77
LAMPIRAN


A. Surat Ijin Penelitian
78

B. Peta Wilayah Penelitian

Pulau Puteran dan Kabupaten Sumenep dari
(Sumber: http://www.multimap.com/wi/130241.htm)


79
C. Daftar Wawancara


DAFTAR WAWANCARAPenelitian Dasar


02.02.06

Wawancara dengan keluarga dari Sulawesi Selatan

26.02.06

Wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Hassanudin, Sulawesi Selatan

10.03.06

Wawancara dengan pemilik hotel di kota Sumenep
Wawancara dengan tamu pernikahan di kota Sumenep

18.03.06

Wawancara dengan panitia rombongan peziarah dari Surabaya
Wawancara dengan panitia rombongan peziarah dari Jombang
Wawancara dengan anggota rombongan peziarah dari Jember

16.04.06

Fokus Group dengan anggota KKSS, Malang.Penelitian Utama


11.03.06

Fokus Group Discussion di Asta Yusuf dengan isteri pemilik warung, 2 orang
Juru Kunci, 2 orang peziarah
Wawancara dengan penjaga makam
Wawancara dengan pedagang (jual souvenir) di Asta Yusuf

80
12.03.06

Wawancara dengan penduduk tertua Desa Talango
Focus Group Discussion dengan 3 orang keturunan Arab
Wawancara dengan ‘informan kunci’ dari kalangan Arab
Wawancara dengan pemilik warung/kiayi di Asta Yusuf
Wawancara dengan seorang keturunan ke-5 Sultan Abdurrahman (Raja Sumenep)

13.03.06

Wawancara dengan Kepala Desa Talango
Wawancara dengan petugas di Kantor Desa Talango
Wawancara dengan anak Juru Kunci utama
Wawancara dengan isteri Juru Kunci utama
Wawancara dengan Juru Kunci utama
Wawancara dengan seorang guru SD


14.03.06

Wawancara dengan pedagang wanita di Asta Yusuf
Wawancara dengan anak bungsu Juru Kunci utama


15.03.06

Wawancara kedua dengan penjaga makam, Madura asli
Wawancara kedua dengan anak Juru Kunci utama
Wawancara dengan dosen di Surabaya keturunan Arab (asli Talango)
Wawancara kedua dengan pemilik warung di Asta Yusuf


16.03.06

Focus Group Discussion dengan seorang kiayi, informan kunci dari kalangan
Arab, 2 peziarah


17.03.06

Wawancara dengan wanita berusia 17 tahun keturunan Arab
Wawancara dengan wanita berusia 18 tahun keturunan Arab81
18.03.06

Wawancara dengan ustada (Guru agama) keturunan Arab
Wawancara dengan peziarah wanita berusia 50 tahun
Wawancara dengan pedagang wanita di kota Sumenep, asli Talango keturunan
Arab
Wawancara dengan tukang bengkel dan isterinya


19.03.06

Wawancara dengan peziarah berusia 19 tahun, Madura asli
Wawancara dengan peziarah 24 tahun
Wawancara ketiga dengan anak Juru Kunci utama


20.03.06

Wawancara kedua dengan informan kunci dari kalangan Arab
Wawancara dengan Juru Kunci


21.03.06

Wawancara ketiga dengan memilik warung/ kiayi di Asta Yusuf
82
D. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara


i. Wawancara dengan penduduk Talango


Wawancara
-Persepsi, Pengetahuan dan Penilaian Masyarakat Madura pada Makam dan Tokoh
Syekh Yusuf

A. Identitas Responden
Nomor Responden/Nama:

Pekerjaan:

Tingkat Pendidikan

Asal:
a. Madura Asli
b. Madura Keturunan Sulawesi Selatan
c. Madura Keturunan Lain

Usia:

Tempat Tinggal:
a. Madura (Daerah?)
b. Di luar Madura

Berapa Anggota Keluarga:
Saudara:
Sudah nikah belum?
Anak:
83

B. Pengetahuan Responden

1. Apa Bapak/ Ibu mengetahui makam Syekh Yusuf?

a. Tahu
b. Pernah Dengar
c. Tidak Tahu

2. Jika tahu, dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang makam
Syekh Yusuf?

a. Dari orang tuah
b. Dari media
c. Dari teman
d. ………

3. Apakah Bapak/Ibu tahu tempat pemakaman Syekh Yusuf yang di Madura?

4. Jika tahu, di mana itu?

5. Apakah Bapak/Ibu tahu kalau di tempat lain, selain di Madura, juga ada
makam Syekh Yusuf?

6. Kalau tahu, di mana saja?

7. Apakah Bapak/ Ibu tahu tentang tokoh Syekh Yusuf?

8. Menurut Bapak/Ibu, siapa Syekh Yusuf? Bisa Bapak/Ibu cerita tentang
Syekh Yusuf?
84
9. Apakah Bapak/Ibu tahu siapakah yang dimakamkan di Makam Syekh
Yusuf yang di Madura?

C. Pengalaman Responden

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengunjungi Makam Syekh Yusuf di Madura?

2. Dengan siapa Bapak/Ibu pergi ke makam Syekh Yusuf?

3. Sudah berapa kali Bapak/Ibu pergi ke makam Syekh Yusuf?

4. Apa tujuan Bapak/Ibu mengunjungi makam Syekh Yusuf?

5. Apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengunjungi makam Syekh Yusuf?

6. Setahu Bapak/ Ibu, makam Syekh Yusuf sering dikunjungi orang Madura?

7. Setahu Bapak/ Ibu, Syekh Yusuf pernah ke Madura?

8. Kalau Syekh Yusuf pernah ke Madura, apa yang dia lakukan di sana?

9. Setahu Bapak/Ibu, mengapa Syekh Yusuf dimakamkan di Madura?

10. Mengapa, secara umum, orang Madura berkunjung ke makam Syekh
Yusuf?

11. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar mythos atau cerita tentang Syekh
Yusuf atau makam Syekh Yusuf? Dapatkah Anda ceritakan sekarang?

12. Bapak/Ibu pernah berkunjung ke makam Syekh Yusuf selain yang di
Madura? 85

13. Kalau ya, mengapa dan bagaimana kesan Bapak/Ibu?


D. Penilaian Responden

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tokoh Syekh Yusuf?

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana masyarakat Madura menilai tokoh Syekh
Yusuf?

3. Bagaimana pengaruh Syekh Yusuf pada masyarakat Madura?

4. Apakah Syekh Yusuf pernah berperan atau berfungsi yang penting dalam
masyarakat Madura?

5. Kalau ya, bagaimana peran/fungsi itu?

6. Menurut Anda, Syekh Yusuf merupakan seseorang yang harus dihormati
dan diingat masyarakat Madura?

7. Apakah orang Madura seharusnya berkunjung ke makam Syekh Yusuf?
Mengapa?/ Mengapa Tidak?

8. Menurut Bapak/Ibu, Syekh Yusuf menjadi tokoh yang penting di luar
Madura? Mengapa?

9. Apakah Bapak/ Ibu yakin yang dimakamkan di Madura adalah Syekh
Yusuf?

86
ii. Wawancara dengan Juru Kunci Asta Yusuf


Wawancara

Juru Kunci Makam Syekh Yusuf di Talango

1. Sejak kapan Bapak berperan sebagai Juru Kunci makam Syekh Yusuf di
Madura?
2. Dapatkah Bapak cerita sedikit tentang peran tersebut?
3. Dapatkah Bapak cerita sedikit tentang sejarah makam Syekh Yusuf di
Madura? (Misalnya sejak kapan makamnya di sini, siapa yang dikubur di
situ, siapa yang menemukan makamnya dsb)
4. Dapatkah Bapak ceritakan sedikit mengenai tokoh Syekh Yusuf?
5. Bagaimana alasan utama orang mengunjungi makam itu?
6. Secara umum, berapa orang berkunjung ke makam itu setiap hari?
7. Ada waktu utama/ khusus orang berkungung ke makam itu? Kalau ya,
kapan?
8. Bagaimana pengaruh Syekh Yusuf pada masyarakat Madura, terutama
pada masyarakat di Talango?
9. Apakah Syekh Yusuf pernah mendatangi Madura?
10. Apakah Bapak tahu tentang makam lain Syekh Yusuf?
11. Kalau iya, di mana makam lainnya?
12. Pernahkah Bapak berkunjung ke makam lain Syekh Yusuf?
13. Menurut Bapak, siapakah yang dimakamkan di makam di Talango?
14. Menurut Bapak, mengapa terdapat lebih dari satu makam untuk Syekh
Yusuf 87
E. Terjemahan Manaqib Al-Habib Yusuf Bin Ali Al-Anqawi

TERJEMAHAN MANAQIB
AL – HABIB YUSUF BIN ALI AL – ANQAWI
WAFAT DI TELANGO PULAU MADURA


DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada
para walinya, dan yang telah memberikan ilham kepada mereka kalimat
kebenaran, dan sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada
junjungan kita Nabi Muhammad, penghulu semua utusan dan juga kepada
keluarga beliau yang suci dan kepada para sahabat beliau sebagai
petunjuk bagi orang – orang yang bertaqwa dan juga kepada pengikut –
pengikut meraka sampai hari kiamat.
Amma Ba’du :
Sungguh rahmat Allah akan turun ketika memperingati acara HAUL
para walinya dan para sholihin dan sungguh ketenangan akan selalu
tercurah pada para yang hadir dan yang merayakannya. Maka kami ingin
sekali menceritakan pada mereka tentang seorang “ SAYYID “ yang
sedang dirayakan ini, agar supaya menjadi peringatan bagi orang – orang
yang akan datang, demi mengamalkan sebuah hadits, bahwa
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “ sebutkanlah oleh kalian
kebaikan – kebaikan orang yang mati diantara kalian dan pendamlah
kejelekan – kejelekan mereka “ maka dengan hadits ini maka
mensunnahkan ulama mengadakan peringatan wafatnya para wali dan
para sholihin yang mereka namakan HAUL tiap hari dan menceritakan /
membacakan didalamnya manaqip tiap – tiap wali yang terkenal dengan
ilmunya, kebaikannya, wara’nya dan taqwanya dari keadaan – keadaan
mereka yang agung serta bukti – bukti yang besar ( kekeramatan ) dari 88
para wali Allah yang sholeh agar supaya mereka dijadikan contoh oleh
manusia dari puncak timur dan barat atau agar menjadi suri tauladan yang
baik bagi makhluk – makhluk yang akan datang. Maka juga adanya
SAYYID YUSUF ini juga dijadikan contoh bagi mereka.
Adalah Sayyid Yusuf ini termasuk salah seorang wali Allah yang
mempunyai sifat – sifat dengan sifat – sifat yang agung dan sifat-sifat
yang baik dan beliau adalah seorang imam Al – Arif Billah Al-Alim Al-
Allamah yang mempunyai habar-habar yang dapat dipahami, lisan
kebenaran yang kembali pada penelitian dalam hakikat, dan laut
penelitian yang belum pernah meninggalkan sesuatu yang muskil, yang
mempunyai lidah terjemah, seorang wali kutub Assulton Al-Waliyul khair
Al-qihaust yang terkenal dengan banyak kekeramatan dan bukti, yaitu
Jamaluddin Abul Mahasin Yusuf bin Ali bin Abdullah bin Jarullah Abdul
Aziz bin Muhammad bin Athifah bin Abi Dzabih Muhammad bin Abi Nami
bin Hasan bin Ali bin Qafadah bin Idris bin Mutha’in bin Abdul Karim bin
Isa bin Husin bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Imam Muhammad Ats-
Tsa-ir bin Musa bin Abdullah Al-kiram bin Musa Al-jaun bin Imam Abdullah
Al-kamil bin Imam Husin Al-Mutsanni bin Imam Hasan As-sibith bin Imam
Ali bin Abi Thalib.
Adanya beliau dilahirkan di Mekkah Almukarromah pada malam
sabtu tanggal 12 Jumadil Ula tahun 1198 Hijriyah dan beliau dibesarkan
dan menuntut ilmu dimekkah dan belajar Al-qur’an pada Syeh Ahmad bin
Muhammad Al-halwani di Damaskus, seorang Syeh / guru Qurra’ di
Masjidil Haram, dan beliau belajar Fiqih pada seorang Faqih ( ahli fiqih ) :
Adullah bin Abdurrahman Assiraj Alhanafi dan belajar hadits pada seorang
ahli hadits : Ali bin Abdullah Al-qal’iy dan juga pada Sayyid Ali bin Abdul
Bar Al-Wana-i Al-hasani dan juga pada Syeh Ahmad bin Ubaid Al-atthar
dari Damaskus, kemudian beliau pergi ke Yaman dan banyak belajar
disana dari ulama-ulama besar kemudian beliau belajar dari Sayyid
Ahmad bin Muhammad seorang Maqbul yang berlabuh dan Sayyid Abdur
Razzaq Al-Bakkari dan Sayyid Abdul Qasim bin Sulaiman Al-hajjam. Dan 89
kemudian beliau berlayar ke India kemudian kembali lagi ke Mekkah dan
belajar disana pada seorang ahli Fiqih, Al-faqih Ibrahim bin Ahmad Al-
khatib, kemudian berjumpa juga di Mekkah dengan Habib Hamid bin Alwi
Al Haddad kemudian oleh Habib Hamid beliau dibawa ke Palembang
kemudian bersahabat dengan Habib Abdurrahman bin Husin bin Hasan
bin Alwi bin Ahmad Al-idrus yang terkenal dengan seorang yang
mempunyai banyak kekuasaan, yang wafat di Palembang pada tahun
1211 Hijriyah dan Habib Alwi bin Ahmad Al Kaf. Kemudian beliau menetap
di Palembang beberapa lama kemudian beliau dimulyakan oleh Sultan
Ahmad Najmuddin dan beliau dikawinkan dengan salah seorang wanita
yang mulya, dan beliau dikaruniai beberapa orang anak, yang diantara
mereka ada yang bernama Muhammad, beliau seorang yang alim, yang
mulya, yang shaleh, banyak shalat dan wiridnya, mempunyai banyak
kekeramatan yang diluar kebiasaan dan tampak kasyafnya, berbicara
tentang lintasan-lintasan hati dan menghabarkan tentang apa yang ada
dalam hati, beliau juga berbudi luhur dan adab yang sopan, sangat
dermawan, mencintai orang yang faqir dan miskin dan para sholihin dan
banyak membantu mereka dan banyak memberikan sedekah baik pada
kerabat dekat dan jauh dan beliau banyak mengadakan perjalanan dan
beliau selalu menutup diri dengan lain. Kemudian beliau dari Palembang
pergi ke Surabaya, kemudian beliau tinggal dirumah Habib Al Matsri Agil
bin Idrus bin Agil, kemudian beliau pergi ke Madura dan tinggal dengan
Sultan Abdurrahman bin Muhammad Jabir Raja Sumenep, kemudian
beliau pergi ke Bangkalan dan beliau di mulyakan disana.
Dan adanya beliau r.a seorang yang alim, tawadhu’, berwibawa
disisi Raja-raja dan pemimpin-pemimpin, tembus perkataan, baik dalam
berpolitik dan pengaturan, kesatria dan juga berjiwa mulia, lalu beliau
wafat di Telango salah satu pulau di Madura pada malam senin tanggal 15
Rabiul Akhir tahun 1252 Hijriyah.
Beliau meninggalkan beberapa orang putra mudah-mudahan Allah
meridhai beliau, dan memberikan rahmatnya sebagaimana yang telah 90
diberikannya pada orang-orang yang baik dan menempatkan beliau di
dalam surganya bersama ulama-ulama salaf yang baik. Amin.
Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya pada junjungan kita
Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya.
Amin-amin-amin Ya Rubbal Alamin.Manaqib ini diterjemahkan
Oleh Al Faqir Ahmad Lutfi
bin Umar Bahabazy
dari karya :
( yang menulis manaqib ini )
1.) Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan.
2.) Habib Alwi bin Abi Bakria bin Bil Faqqi. 91
F. Riwayat Singkat Kuburan Sayyid Yusuf

Tulisan ini adalah cerita yang dijual kepada para peziarah di Asta Yusuf